Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Doskonalenie sezonowo-dekadowych informacji nt. klimatu

Zadanie postawione przed dofinansowanym ze środków unijnych projektem SPECS polega na opracowaniu nowej generacji europejskich systemów prognoz klimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem danych sezonowo-dekadowych.

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do oglądania prognoz pogody na koniec wieczornych wiadomości. Dobrze jesteśmy również zaznajomieni z długoterminowymi przewidywaniami zmiany klimatu. Jednak mniej uwagi poświęca się informacjom na temat klimatu w perspektywie średnioterminowej – przyszłym okresom obejmującym od kilku miesięcy do kilku lat. Ta luka w wiedzy jest problematyczna, gdyż tego typu dane – określane mianem sezonowo-dekadowych (s-d) informacji nt. klimatu – są niezbędne do wspomagania planowania gospodarczego, przemysłowego i politycznego. Z prognozami s-d wiąże się wiele wyzwań. Mają ograniczoną wartość prognostyczną, zwłaszcza w Europie, gdzie istnieje realne zapotrzebowanie na praktyczną regionalizację i zaawansowane skalowanie prognoz klimatycznych. Nadto zauważalny jest brak nacisku na s-d w wielu projektach badawczych i powstających usługach klimatycznych. Obawy społeczne, polityczne i naukowe o skutki długofalowej zmiany klimatu sprawiły, że znalazła się ona w centrum zainteresowania wielu projektów badawczych. Z tego właśnie względu dofinansowany ze środków unijnych projekt SPECS (Seasonal-to-decadal climate Prediction for the improvement of European Climate Services) koncentruje się na danych s-d. W ramach rozpoczętego w 2012 r. i zaplanowanego do 2017 r. projektu SPECS podejmowane są działania badawczo-upowszechniające z myślą o opracowaniu nowej generacji europejskich systemów prognoz klimatycznych, wykorzystujących najnowsze postępy naukowe w modelowaniu klimatycznym i prognozach użytkowych. Systemy te charakteryzować się będą wyższą jakością prognoz i sprawnymi narzędziami regionalizacji, które umożliwią przygotowywanie rzetelnych informacji lokalnych dla lądu w skali s-d. Zapewnią także poszerzony protokół komunikacyjny i usługi na rzecz szerokiej grupy interesariuszy publicznych i prywatnych. W drugim roku realizacji projektu zespół SPECS analizuje zagadnienia naukowe dotyczące konkretnych luk w wiedzy ze szczególnym naciskiem na niski poziom umiejętności w zakresie prognoz klimatycznych w regionie europejskim. Naukowcy testują radykalne zmiany w systemach prognoz w zakresie zmiennego wymuszania radiacyjnego i zwiększenia rozdzielczości przestrzennej globalnych systemów prognozowania. Zespół pracuje nad doskonaleniem systemów, opierając się na istniejących, najnowszych modelach prognoz klimatycznych, na systemach asymilacji danych i łączenia celów oraz na metodach downscalingu. Koordynowany przez kataloński Instytut Klimatologii (IC3) w Hiszpanii, projekt SPECS włącza także wielowymiarowe, obserwacyjne zbiory danych sprzężonego systemu atmosfera-ocean-kriosfera-powierzchnia lądu w proces przygotowywania informacji klimatycznych, zarówno ze względu na zapewnienie lepszych warunków początkowych, jak i przetwarzanie końcowe prognoz. Zespół pracujący nad projektem SPECS podkreśla, że wnosi coś zdecydowanie odmiennego na tle innych projektów z tej dziedziny: „Zasadnicza filozofia SPECS jest wyjątkową pod tym względem, że dąży do osiągnięcia celów poprzez integrację i testowanie skonsolidowanej wiedzy na temat modelowania klimatu oraz oceny wpływu generowanego przez inne projekty dofinansowywane ze środków UE i działania operacyjne, aby zoptymalizować dorobek projektu i wywrzeć optymalne oddziaływanie”. Partnerzy projektu SPECS zaangażowali się obecnie we wsparcie brytyjskiego Met Office w wymianie wielomodelowych prognoz dekadowych. Dzięki temu wiele instytucji na świecie dzieli się w sposób nieformalny informacjami, aby wypracować zdolność prognozowania w skali dekady. Rozmaite prognozy z poszczególnych instytutów, dotyczące temperatury powietrza w warstwie przyziemnej, ciśnienia na poziomie morza i opadów, są gromadzone w witrynie brytyjskiego Met Office. W przyszłości planowane jest poszerzenie prognoz o zmienne dotyczące mórz i oceanów. Więcej informacji: http://www.specs-fp7.eu/

Kraje

Hiszpania