Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Nauka, badania naukowe i innowacje – jakie są nasze priorytety?

Ponad połowa respondentów w ostatnim unijnym badaniu opinii wskazuje zdrowie i opiekę medyczną jako najważniejszy priorytet dla nauki i innowacji technologicznych.

W ramach badania opinii opublikowanego w październiku 2014 r. zapytano 27 910 osób o to, jakie ich zdaniem powinny być priorytety w zakresie innowacji naukowo-technologicznych na najbliższe 15 lat. Listę 13 zagadnień otwiera ochrona zdrowia i opieka medyczna, które 55% badanych uznało za najważniejszy priorytet. Na drugim miejscu wyraźnie uplasowało się tworzenie miejsc pracy, które okazało się istotne dla 49% respondentów. „Europa stoi dziś przed wieloma wyzwaniami a wiele rozwiązań problemów przyniesie nauka i nowe technologie” – stwierdził Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, wypowiadając się przed ogłoszeniem raportu pt. „Przyszłością Europy jest nauka” (The Future of Europe is Science). Raport opiera się na priorytetach zidentyfikowanych dzięki badaniu opinii przeprowadzonemu przez Eurobarometr. Uczestnicy badania zdają się zgadzać z byłym Przewodniczącym Barroso. Spośród badanych 65% uważa, że w ciągu najbliższych 15 lat nauka i innowacje technologiczne będą mieć pozytywny wpływ na ochronę zdrowia i opiekę medyczną, a 60% jest przekonanych, iż dotyczy to również edukacji i umiejętności, i niemal taki sam odsetek sądzi, że transport i infrastruktura transportowa poprawią się. Spośród 13 priorytetowych obszarów 11 zostanie udoskonalonych dzięki nauce i innowacjom technologicznym, wedle ponad 40% pytanych. Respondenci zostali sklasyfikowani według wieku, płci i narodowości. Okazuje się, że kobiety są bardziej skłonne postawić zdrowie i opiekę medyczną na pierwszym miejscu – 22% w stosunku do 17% mężczyzn, podczas gdy młodzi ludzie wyżej stawiają walkę ze zmianą klimatu i ochronę środowiska. Starsi respondenci częściej postrzegają jako kluczowy priorytet potrzebę przystosowania się społeczeństwa do starzejącej się populacji. Pytano badanych o to, co będzie miało korzystniejszy wpływ na dane zagadnienie: zachowania i działania ludzi czy też nauka i innowacje technologiczne. W większości przypadków i krajów UE badani uważali, że nauka wywrze silniejszy wpływ niż zachowania ludzi. Respondenci wypełniali też kwestionariusz dotyczący ich wykształcenia, który wskazuje, iż osoby kończące swoją edukację w wieku 20 lub więcej lat są bardziej skłonne przyjąć walkę ze zmianą klimatu i ochronę środowiska jako jeden z najwyższych priorytetów. Ci, którzy zakończyli swoją edukację w wieku 15 lub mniej lat, przykładają większą wagę do tworzenia miejsc pracy oraz bezpieczeństwa obywateli. Wyniki tego specjalnego raportu Eurobarometru mogą wpłynąć na decyzje podejmowane w ramach programu „Horyzont 2020”, wskazując, na których obszarach według obywateli Europy powinny skoncentrować się badania naukowe, tak aby rozwiązywać najważniejsze dla nich problemy. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_419_en.pdf

Kraje

Belgia