Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Efektywność i dokładność w ocenie ryzyka stwarzanego przez żywność GMO

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu przeprowadzany jest innowacyjny, dziewięćdziesięciodniowy test, aby ocenić bezpieczeństwo dwóch odmian kukurydzy GMO.

Naukowcy finansowani za pośrednictwem projektu GRACE przeprowadzili niedawno dziewięćdziesięciodniowy test karmienia szczurów, aby ocenić bezpieczeństwo dwóch odmian zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON810. W ramach testu grupom kontrolnym podawano niezmodyfikowaną genetycznie odmianę macierzystą lub jedną z czterech tradycyjnych odmian kukurydzy. Wyniki pokazały, że odmiany GMO nie wywołały żadnych negatywnych skutków u zwierząt objętych testem. Celem badań była nie tylko ocena bezpieczeństwa żywności GMO, ale także efektywności i dokładności 90-dniowego testu. Wnioski dotyczące potencjalnej wartości naukowej tych testów – na potrzeby przeprowadzania ocen ryzyka stwarzanego przez żywność GMO – zostaną wyciągnięte dopiero po zakończeniu rocznych badań żywieniowych, pod koniec realizacji projektu w 2015 r. Wstępne ustalenia dotyczą bardzo aktualnych kwestii. Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego zagłosowała niedawno za umożliwieniem państwom członkowskim wprowadzenia zakazu uprawy GMO na swoim terytorium, nawet jeżeli dane uprawy zostały zatwierdzone na szczeblu UE. Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to rośliny i zwierzęta, których cechy genetyczne zostały sztucznie zmodyfikowane. Przepisy UE przewidują, że na terenie UE nie można uprawiać GMO bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia, wydawanego na podstawie oceny ryzyka, którą przeprowadzają krajowe agencje oceny i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Tylko jedna, wykorzystana w badaniach, kukurydza GMO – MON 810 – jest obecnie uprawiana w UE na skalę komercyjną. Pojawiły się wezwania do poprawy efektywności etapu oceny ryzyka, który może trwać całymi latami. Kluczowe pytanie jednak brzmi, czy szybsza metoda testowa – taka jak dziewięćdziesięciodniowy test karmienia przeprowadzony przez naukowców GRACE – pozwoli na rzetelne rozpoznawanie średnio- i długofalowych skutków zdrowotnych spożywania roślin GMO. Udzielenie na nie odpowiedzi to zadanie postawione przed projektem. W tym celu partnerzy projektu GRACE, który otrzymał 6 mln EUR dofinansowania ze środków unijnych, postawili przed sobą dwa kluczowe cele badawcze. Po pierwsze przeanalizowanie dowodów na oddziaływanie zdrowotne, środowiskowe i społeczno-gospodarcze upraw GMO z uwzględnieniem zarówno zagrożeń, jak i możliwych korzyści. Analizy będą przeprowadzane w sposób planowy, przejrzysty i integracyjny, a ich wyniki będą udostępniane opinii publicznej za pomocą bazy danych o otwartym dostępie. Po drugie w ramach projektu GRACE przeprowadzane są różnego typu testy karmienia zwierząt i alternatywnych metod in vitro (np. w probówkach), aby ustalić ich przydatność. Komisja Europejska rozważa, czy dziewięćdziesięciodniowe testy karmienia powinny być obowiązkową metodą testową w ramach oceny ryzyka stwarzanego przez żywność i pasze GMO. Najnowsze wyniki badań projektu GRACE wniosą zatem cenny wkład naukowy, pomagając Komisji wypracować stanowisko. Prowadzone od lipca 2012 r. prace nad projektem potrwają do listopada 2015 r., a zaangażowało się w nie 18 instytucji badawczych z 13 krajów. Więcej informacji: GRACE http://www.grace-fp7.eu/

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły