Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Baza danych upraw GMO dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw pasz w UE

Organy regulacyjne i dostawcy żywności mają teraz dostęp do bezpłatnej bazy danych online o uprawach GMO, która może okazać się nieoceniona w unikaniu zagrożeń zdrowotnych związanych z paszami.

Baza danych IPAFEED – najważniejszy element dorobku dofinansowanego ze środków UE projektu MARLON – zawiera przeszukiwalne dane pozwalające monitorować możliwy wpływ upraw genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na zdrowie zwierząt gospodarskich. Poprzez dostarczanie wytycznych i środków do ścisłego monitorowania zagrożeń, na jakie narażone są zwierzęta gospodarskie w związku z paszami, partnerzy projektu starają się wspomóc organy regulacyjne i łańcuch dostaw żywności w zadbaniu o to, aby każde takie zagrożenie dla zdrowia mogło zostać wcześnie i skutecznie zidentyfikowane. Bezpieczeństwo żywności jest kwestią o zasadniczym znaczeniu zarówno dla przedsiębiorców, jak i decydentów. Przyciągające uwagę publiczną zdarzenia, siejące strach przed zatrutą żywnością, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dekad – od wybuchu „choroby szalonych krów” w latach 90. XX w. po skandal związany z obecnością koniny w produktach z wołowiny sprzed kilku lat – podważyły wiarę konsumentów w bezpieczeństwo produktów spożywczych. Doprowadziły do liczonych w miliardach strat przedsiębiorstw w postaci utraconych dochodów oraz do wezwań do dalszego zaostrzenia zasad identyfikowalności i większej przejrzystości w etykietowaniu produktów. W mediach pojawiło się kilka niepopartych naukowo relacji o możliwym wpływie zawartych w karmie upraw GMO na zwierzęta domowe, ale nie znalazły one potwierdzenia. Mając na względzie dbałość o przejrzystość, partnerzy projektu MARLON skupili się na zgromadzeniu wiedzy na temat upraw GMO w paszach w jednym miejscu. Na potrzeby budowania bazy danych IPAFEED, dane pozyskiwano z artykułów naukowych wraz ze szczegółowymi opisami każdego z badań, dostępnymi wynikami i hiperłączami do materiałów źródłowych. W ciągu trzyletniego projektu, którego realizacja zakończyła się w lipcu 2015 r., baza danych była stale aktualizowana. Ponadto 11 partnerów projektu z ośmiu krajów przeprowadziło sondaże wśród swoich rodaków. Naukowcy zebrali także i uporządkowali informacje dotyczące na przykład mierzalnych wskaźników zdrowia zwierząt i najlepszych sposobów analizowania narażenia. Opracowane zostały także narzędzia i wytyczne mające pomóc w długofalowym monitorowaniu zdrowia zwierząt, którym podawane są pasze na bazie upraw GMO. Dobre wiadomości zarówno dla organów regulacyjnych, jak i europejskich rolników są takie, że dane zgromadzone z krótko- i długoterminowych testów podawania paszy oraz badań wielopokoleniowych z grupą kontrolą wskazują na brak niekorzystnych skutków dla zdrowia zwierząt karmionych paszą ze składnikami GMO. A niektóre mogą być nawet pozytywne. Kilka raportów wskazuje na przykład na fakt, że uprawy GMO odporne na owady mogą zawierać niższe stężenie toksycznych związków chemicznych wytwarzanych przez grzyby, które kolonizują uprawy uszkodzone przez owady. Uprawy GMO hodowane poza Europą są często przeznaczone na kilka rynków unijnych, na których mogą zostać przetworzone na pasze dla zwierząt. UE zgadza się na stosowanie składników pochodzenia GMO pod warunkiem poddania każdej uprawy szczegółowej ocenie bezpieczeństwa, niemniej organy regulacyjne mogą nadal wymagać prowadzenia monitoringu po wprowadzeniu do obrotu jako środek sprawdzający założenia przyjęte przed wprowadzeniem do obrotu. Mimo iż ten wymóg nie dotyczy jeszcze pasz GMO, konsorcjum MARLON uznało, że europejskie rolnictwo powinno wyprzedzać przyszłe wymagania i mieć pod ręką środki do ścisłego monitoringu zawartości GMO w paszach. W ten sposób organy regulacyjne także zyskają niezbędne narzędzia, jeżeli monitoring po wprowadzeniu do obrotu stanie się wymogiem prawnym. Więcej informacji: Witryna projektu MARLON

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły