European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Spotkanie interesariuszy w Brukseli z okazji dnia informacyjnego nt. zaproszenia „Inteligentne miasta i społeczności”

Interesariusze spotkali się w tym miesiącu w Brukseli, aby dowiedzieć się więcej o dwóch otwartych zaproszeniach „Inteligentne miasta i społeczności”.

Co to znaczy inteligentne miasto? To miasto, które korzysta z ICT w celu lepszego użytkowania zasobów i obniżania emisji, ale także takie, które jest pionierem inteligentnych sieci transportu miejskiego, unowocześnionych wodociągów i obiektów trwałego składowania odpadów oraz efektywnych sposobów oświetlania i ogrzewania budynków. To w końcu miasto, które jest dumne ze swoich przestrzeni publicznych i troskliwie opiekuje się swoimi mieszkańcami. Priorytetem UE jest przekształcanie centrów Europy w inteligentne miasta i społeczności. Z tego właśnie względu w lipcu 2012 r. Komisja Europejska zawiązała Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych miast i społeczności, gromadząc europejskie miasta, liderów przemysłu i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, aby obszary miejskie w Europie stawały się coraz inteligentniejsze. To również powód, dla którego Komisja Europejska ogłosiła dwa zaproszenia do składania wniosków: Inteligentne miasta i społeczności 2015” w ramach programu „Horyzont 2020”. W tym miesiącu interesariusze zgromadzili się w Brukseli, aby dowiedzieć się więcej o tych zaproszeniach i spotkać potencjalnych partnerów projektów podczas specjalnego dnia informacyjnego oraz giełdy kontaktów. Zabrawszy głos w czasie wydarzenia, Alexandros Kotronaros z DG ds. Energii zauważył przede wszystkim, że wszystkie potrzebne informacje są zawarte w zaproszeniu „Rozwiązania w zakresie inteligentnych miast i społeczności, łączące sektor energetyki, transportu i ICT za pośrednictwem projektów-latarni” (SCC-01-2015). Następnie podkreślił wagę trzech kluczowych koncepcji: integracja innowacyjnych technologii lub innowacyjnych metod; powielanie – inne miasta powinny być w stanie przejąć rozwiązania; i równowaga – ważne jest zachowanie równowagi między wielkością sektora, wielkością miast, wielkością transportu itp. Kotronaros zwrócił uwagę na trzy decydujące aspekty: dzielnica o niemal zerowym lub niskim zużyciu energii (wykraczającym poza wymogi krajowe), zrównoważona mobilność miejska i zintegrowane struktury (takie jak oświetlenie, tereny przemysłowe itp.) – wszystkie trzy powinny być połączone w każdym mieście za pośrednictwem ICT. ICT to element spajający i w związku z tym oczekuje się, jak zauważył Kotronaros, że platformy ICT będą miały charakter otwarty. W skład konsorcjów pracujących nad projektami-latarniami w ramach tego zaproszenia wejdą przedsiębiorstwa, służby miejskiego planowania przestrzennego, społeczność naukowa i MŚP. Powinny one być wspomagane przez władze miejskie. Ewaluację zgłoszonych wniosków przeprowadza zespół zewnętrznych ekspertów, którzy oceniają je i komentują samodzielnie, aby następnie spotkać się i omówić w obecności kolegów z trzech sekcji Komisji Europejskiej. W ubiegłym roku z 19 zgłoszonych projektów wsparcie uzyskały trzy. GROWSMARTER, TRIANGULUM i REMOURBAN są obecnie w fazie rozruchu. Termin składania wniosków do zaproszenia SCC-01-2015 i innych poświęconych inteligentnym miastom Opracowywanie norm systemowych na potrzeby rozwiązań w zakresie inteligentnych miast i społeczności (SCC-03-2015) upływa 5 maja 2015 r. - Projekty w programie „Horyzont 2020” oświetlają drogę inteligentnym miastom w Europie

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły