Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Łączenie Internetu rzeczy z rynkiem

W ramach projektu BUTLER naukowcy zbudowali platformę wspierającą współpracę ekspertów, by Internet rzeczy mógł stać się elementem naszej codzienności.

Właśnie opublikowano relację na temat osiągnięć przełomowej inicjatywy, dofinansowanej z funduszy unijnych, której celem była rozbudowa Internetu rzeczy w sposób płynny i oparty na współpracy. Partnerzy trzyletniego projektu BUTLER, oficjalnie zakończonego w październiku 2014 r., uruchomili portal łączący nowe technologie i urządzenia w celu pełnego wykorzystania potencjału Internetu rzeczy. Dzięki niemu mogą być teraz opracowywane nowe, połączone rozwiązania z potencjałem na wyjątkowo szybkie dotarcie na rynek. Internetem rzeczy określa się sieć fizycznych przedmiotów (czy też rzeczy), wyposażonych w elektronikę, oprogramowanie oraz czujniki, które są w stanie łączyć się z innymi urządzeniami przez Internet. Urządzenia gromadzą przydatne dane, które następnie przesyłane są już niezależnie pomiędzy różnymi uczestnikami sieci. Wśród dostępnych na rynku przykładów można wymienić inteligentne systemy termostatyczne czy pralki bądź suszarki, którymi można sterować przez Wi-Fi. W przyszłości będą możliwe takie zastosowania jak implanty monitorujące pracę serca, biochipy z transponderami dla zwierząt hodowlanych czy samochody z wbudowanymi czujnikami. Połączenia sprzęgające tego typu wbudowane urządzenia mają zapoczątkować erę automatyzacji w wielu różnych obszarach naszego życia, podnosząc jego jakość. Zasadniczym problemem jest jednak zapewnienie adekwatnej infrastruktury, która obsłuży poszerzający się strumień danych, a także kompatybilności pomiędzy urządzeniami i przedmiotami. W ramach projektu BUTLER, który otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 9,7 mln EUR, uruchomiono portal „Open Platform” (otwarta platforma) stanowiący punkt zborny dla różnych zastosowań technologii Internetu rzeczy oraz umożliwiający współpracę i koordynację w miarę dalszego rozwoju tej sieci. W portalu dokumentowana jest także interoperacyjność innowacji oraz zamieszczane są odsyłacze do istniejących przykładów zastosowań. Już na etapie budowania portalu jego twórcy chcieli, aby stał się punktem odniesienia dla Internetu rzeczy i pozostał nim jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu projektu. Portal „Open Platform” już umożliwił nawiązanie nowych relacji między członkami konsorcjum i pomógł dopasować opłacalne rozwiązania do potrzeb producentów urządzeń, aby mogli wprowadzać swoje innowacje na rynek. Niektóre z technologii wypracowanych na platformie są w fazie testów praktycznych. Mowa tu na przykład o wielkoskalowym wdrożeniu w hiszpańskim mieście Santander aplikacji do inteligentnego robienia zakupów. System podpowiada handlowcom, kiedy jest najlepszy moment na wysłanie powiadomień do mieszkańców w oparciu o analizę środowiska miejskiego, włączając w to planowane w mieście wydarzenia czy informacje o parkingach, bankach i środowisku naturalnym. Partnerzy projektu BUTLER przeprowadzili również kompleksową analizę kwestii etyki, prywatności i ochrony danych w powiązaniu z Internetem rzeczy. Powstał w jej wyniku zbiór wytycznych tworzący pełne ramy na potrzeby zorientowanych na użytkownika technologii Internetu rzeczy, które zapewniają jednocześnie zachowanie prywatności. Badano też społeczno-gospodarczy wpływ rozwoju Internetu rzeczy wraz z przeszkodami, jakie stają na drodze do jego rozbudowy na wielką skalę. Kompleksowy charakter projektu BUTLER sprawił, że wniósł on istotny wkład w badania nad Internetem rzeczy w Europie. Partnerzy projektu wygłaszali swoje recenzowane odczyty na ponad 85 konferencjach, opublikowali artykuły w 18 magazynach naukowych oraz złożyli kilka wniosków patentowych. Więcej informacji: BUTLER http://www.iot-butler.eu/

Kraje

Niemcy