Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Konsultacje publiczne: podziel się swoją opinią o osiągnięciach 7PR

Weź udział w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej w sprawie osiągnięć 7PR.

W latach 2007-2013 dofinansowanych zostało tysiące projektów badawczych na kwotę około 53 mld EUR z budżetu siódmego programu ramowego w zakresie badań. Udzielone wsparcie umożliwiło rozwój obszarów badawczych we wszelkich możliwych aspektach – od analizy sposobów radzenia sobie z dużymi zbiorami danych po walkę z coraz bardziej nabrzmiewającym problemem odpadów morskich i wszystkie dziedziny pośrednie. Okres finansowania już się zakończył, ale nadal trwają prace nad około połową tych projektów. Teraz weszliśmy w okres finansowania na lata 2014-2020 w ramach programu „Horyzont 2020” o wartości 80 mld EUR. Jednak możemy wyciągnąć wnioski z doświadczeń nabytych w toku realizacji 7PR i dlatego właśnie Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie osiągnięć 7PR. W czasie rozpoczętych 23 lutego konsultacji zebrane zostaną opinie na temat ogólnego zarządzania 7PR, wpływu działań upraszczających i osiągnięć dokonanych w ramach wspartych przedsięwzięć. Ewaluacja pomoże w ocenie szerszego oddziaływania 7PR. Może również pomóc usprawnić wdrażanie programu „Horyzont 2020” oraz projektowanie kolejnych programów ramowych. Osoby fizyczne, grupy i organizacje, które miały bezpośrednią styczność z 7PR lub pragną po prostu podzielić się swoją opinią, mogą to uczynić do dnia 22 maja 2015 r. Wyniki posłużą za dane wejściowe oceny ex-post 7PR, którą przeprowadzi niezależna, zewnętrzna grupa ekspertów wysokiego szczebla. Ocena obejmuje działania badawcze 7PR, na które złożyło się niemal 25 000 projektów badawczych w ramach czterech programów szczegółowych: „Współpraca”; „Możliwości”; „Pomysły” i „Ludzie”. Opinie, które zostaną udostępnione publiczne, mogą wyrażać obywatele oraz przedstawiciele organizacji i władz publicznych. W szczególności zachęca się do wyrażania opinii przedstawicieli instytucji badawczych i uczelni wyższych, lokalnych władz publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz decydentów, innowatorów i przedsiębiorców. Komisja Europejska przeanalizuje opinie i opublikuje tak szybko jak to będzie możliwe sprawozdanie podsumowujące z konsultacji, z uwzględnieniem kompletnej analizy odpowiedzi. Od roku 1984 Komisja Europejska finansuje badania naukowe i innowacje za pośrednictwem programów ramowych. Do tej pory realizowanych było osiem programów ramowych (włącznie z programem „Horyzont 2020”), obejmujących okresy od pięciu do siedmiu lat. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm

Kraje

Belgia