European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Naukowcy stają do walki z ubóstwem i bezrobociem

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest projektom, które stawiają czoło takim problemom jak ubóstwo i bezrobocie.

Mimo iż wiele krajów podnosi się po kryzysie finansowym, bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne nadal stanowią w UE istotny problem. Ponad 120 milionów osób w UE – jedna czwarta populacji – jest obecnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podczas gdy część z nas może korzystać ze zdobyczy nabierającej rozmachu rewolucji technicznej, inni zostali w tyle – blisko 9% wszystkich Europejczyków dotyka poważna deprywacja materialna co oznacza, że nie mają środków potrzebnych na zakup pralki, samochodu, telefonu, ogrzanie swojego mieszkania czy pokrycie niespodziewanych wydatków. Liderzy UE umieścili ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w samym sercu strategii „Europa 2020”, podejmując zobowiązanie do wyprowadzenia do roku 2020 co najmniej 20 milionów osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego. Jaką rolę mogą przyjąć na siebie naukowcy w ramach wspierania tych działań i walki z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym? „Horyzont 2020” wzywa naukowców między innymi do przedstawiania nowych pomysłów, strategii I struktur zarządzania na rzecz przezwyciężenia kryzysu w Europie, w tym rekomendacji dotyczących silnej unii gospodarczej I walutowej, agendy wzrostu UE, polityki społecznej UE, przyszłości integracji europejskiej oraz powstających technologii w sektorze publicznym. Wspomaga także naukowców w rozwijaniu nowych form innowacyjności w sektorze publicznym, otwartego rządu, innowacji w modelach biznesowych, wspólnot innowacji społecznych oraz ICT na rzecz uczenia się I włączenia społecznego. Jednak nie trzeba czekać, aby zobaczyć, jak naukowcy podejmują działania w odpowiedzi na wspomniane problemy. Dofinansowani ze środków UE naukowcy, tacy jak laureat Nagrody Nobla I profesor ekonomii Christopher Pissarides, już pracują nad wsparciem rozwoju przemyślanej polityki poprzez analizowanie rodzajów prac wykonywanych przez Europejczyków oraz przyszłych trendów zatrudnienia. Inni, tacy jak partnerzy projektu NOPOOR, porównują strategie ograniczania ubóstwa w różnych krajach, badając dlaczego część strategii się sprawdziła, a inne zawiodły. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest tym I innym projektom, które stawiają czoło takim problemom jak ubóstwo I bezrobocie. - Qualitative indicators of tourism’s role in poverty alleviation (w języku angielskim) - W kierunku polityk walki z ubóstwem - Evaluating employment in Europe (w języku angielskim) - Aquaculture for Food Security, Poverty Alleviation and Nutrition (w języku angielskim) - Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation (w języku angielskim)

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły