Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Bezpieczna i aktywna mobilność w Europie: mieszkańcy Örebro dzielą się swoimi doświadczeniami

Partnerzy projektu PASTA właśnie rozpoczęli ostatnie z siedmiu badań ankietowych nad aktywną mobilnością w miastach europejskich. Mieszkańcy Örebro mogą odpowiadać na pytania dotyczące swoich schematów przejazdów, aby w zamyśle lepiej włączyć aktywność fizyczną w codzienny rozkład dnia.

Niemal 2 000 ankiet respondentów z Örebro wzbogaci istniejącą bazę łącznie 14 000 relacji kierowców samochodów, rowerzystów, osób korzystających z carpoolingu, pieszych i użytkowników transportu publicznego. „Baza danych pozwoli nam czerpać nowe informacje naukowe i ustalić, dlaczego ludzie korzystają z różnych środków transportu, kto wybiera aktywne formy transportu, a kto nie oraz jaki ma to wpływ na zdrowie obywateli” – wyjaśnia Luc Int Panis, koordynator programu badawczego ds. środowiska, zagrożeń i zdrowia w organizacji Vito oraz kierownik badania ankietowego w ramach projektu PASTA. Pozyskane informacje będą pomocne przy definiowaniu sposobu, w jaki urbaniści mogą wydajniej wspomagać aktywność fizyczną w ramach codziennego schematu przejazdów. Badanie ankietowe w Örebro – podobnie jak te już przeprowadzone w Londynie, Antwerpii, Barcelonie, Wiedniu, Rzymie i Zurychu – zostało opracowane z wykorzystaniem zbioru jakościowych i ilościowych wskaźników, zdefiniowanych na podstawie obszernego przeglądu literatury i warsztatów. Wskaźniki obejmują podział modalny ruchu pieszego i rowerowego, kilometry przejechane na rowerze lub pokonane pieszo w ciągu roku, obecny stan świadomości i postawę wobec aktywnej mobilności, zagospodarowanie przestrzenne i topografię (z wykorzystaniem analizy ilościowej za pomocą narzędzi GIS), ale także preferencje co do istniejącej infrastruktury transportu, strategie w zakresie aktywnej mobilności i wsparcie strategiczne. Partnerzy projektu zorganizowali także szereg warsztatów i przeprowadzili wywiady, te ostatnie zakończone w marcu 2015 r. Studiowali w ich ramach powiązanie między popularyzowaniem aktywnej mobilności a zdrowiem w miastach i miasteczkach, analizując jednocześnie przykłady współpracy między rozmaitymi sektorami i wydziałami urzędów miasta do spraw zdrowia, planowania przestrzennego i transportu. Wymiana najlepszych praktyk Związek transportu ze zdrowiem leży u podstaw inicjatywy PASTA, jak podkreślono to w witrynie projektu: „Obecnie my Europejczycy ruszamy się mniej i dzieje się tak, co oczywiste, ogromnym kosztem naszego zdrowia i kasy państwowej. Jednak nie zawsze udaje się zadbać o zalecane 20 minut codziennej aktywności fizycznej. Jednym ze sposobów zmiany tego stanu rzeczy jest uczynienie z aktywności fizycznej części naszego codziennego rozkładu dnia. Taki jest właśnie cel projektu PASTA”. Aby pomóc Europejczykom osiągnąć ten próg zdrowia, w ramach projektu PASTA powstaną dwa zasadnicze zbiory prac. Po pierwsze zespół stworzy na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego narzędzie do oceny ekonomiki zdrowia – HEAT (akronim od ang. Health Economic Assessment Tool). Oprze się ono na istniejących pracach badawczych, na narzędziu oceny wpływu na zdrowie (HIA) Światowej Organizacji Zdrowia na potrzeby ruchu pieszego i rowerowego oraz na nowych wynikach badań wypracowanych w toku projektu. Następnie gromadzone będą aż do zakończenia projektu w 2017 r. przykłady dobrych praktyk z miast w całej Europie w ramach promocji aktywnej mobilności jako części infrastruktury transportu, zanim zostaną zebrane w formie „kompendium PASTA” – podręcznika wspomagającego wdrażanie działań na rzecz mobilności wewnętrznej, opisującego proces decyzyjny i procesy planowania, infrastrukturę i kampanie marketingowe, ewaluację danych i strategie komunikacyjne. Podręcznik zostanie udostępniony online do użytku decydentów, interesariuszy i naukowców. Mieszkańcy Örebro zainteresowani udziałem w badaniu mogą zarejestrować się w witrynie projektu. Więcej informacji: PASTA http://www.pastaproject.eu

Kraje

Austria, Szwecja