Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

SEA CHANGE i RESPONSEABLE łączą siły na rzecz intensyfikacji alfabetyzacji morskiej

Niedawno odbyło się spotkanie inaugurujące SEA CHANGE i RESPONSEABLE – dwa nowe projekty w programie „Horyzont 2020” – wyznaczając początek ścisłej współpracy mającej podnieść poziom alfabetyzacji morskiej.

Alfabetyzacja morska definiowana jest jako wiedza na temat wzajemnego oddziaływania morza i ludzi, a Deklaracja z Galway w sprawie współpracy w rejonie Oceanu Atlantyckiego zobowiązuje UE, Kanadę i USA do krzewienia tej wiedzy, aby podnosić świadomość wartości Atlantyku wśród obywateli. Projekty SEA CHANGE oraz RESPONSEABLE – jedne z wielu przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” – które zostały zaprezentowane w ubiegłym miesiącu na konferencji The Atlantic – our Shared Resource: making the vision reality, będą w nadchodzących latach wspólnie dążyć do wniesienia znaczącego wkładu w alfabetyzację morską. SEA CHANGE Partnerzy projektu SEA CHANGE, zaprezentowanego przez Jona Parra z Marine Biological Association w Zjednoczonym Królestwie i Paulę Keener z Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA) w USA, mają rozwinąć koncepcję alfabetyzacji morskiej poprzez angażowanie obywateli w bezpośrednie i zrównoważone działania na rzecz zdrowych mórz. W ciągu najbliższych trzech lat zespół wprowadzi „morze zmian” w sposobie postrzegania mórz przez Europejczyków. Zamysł polega na tym, że obywatele dysponujący rzetelną wiedzą na temat zasad i koncepcji powiązanych z morzem będą odpowiednio wyposażeni do podejmowania świadomych decyzji. Konkretnie zadania w ramach projektu polegać będą na przeprowadzeniu przeglądu i opracowaniu istniejących informacji poświęconych tej dziedzinie oraz na wykorzystaniu innowacji społecznościowych do wspomagania licznych działań mobilizacyjnych powiązanych z uczeniem się przez całe życie i siecią niebieskich szkół. Pośród partnerów projektu jest wiele znaczących i wpływowych sieci: Europejska Sieć Centrów Nauki i Muzeów (Ecsite), Europejskie Stowarzyszenie Geografów (EUROGEO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Europejskie Stowarzyszenie Edukatorów Morskich (EMSEA). Zespół korzysta ze wsparcia transatlantyckiej grupy doradczej. Mimo tego, że projekt SEA CHANGE dopiero niedawno się rozpoczął, już odbyło się w jego ramach wiele spotkań poświęconych transatlantyckiej alfabetyzacji morskiej. Zabierając głos na konferencji, zarówno Parr, jak i Keener podkreślili wagę transatlantyckiego wymiaru w kontekście realizacji projektu. Keener wskazała na szeroko zakrojone działania podjęte przez NOAA w zakresie alfabetyzacji morskiej od podpisania deklaracji z Galway oraz na działania komplementarne NOAA, które mają wspomagać postęp prac nad projektem. Europejscy i amerykańscy uczestnicy mieli już na przykład okazję zapoznać się z odkryciami dokonanymi w głębinach morskich na pokładzie statku NOAA o nazwie „The Okeanos Explorer”. Tego rodzaju wspólne uczenie się stanowi zdaniem Keener naturalne następstwo wspólnego dziedzictwa, pasji, zasobów, wiedzy i odpowiedzialności. Międzynarodowa Grupa Doradcza SEA CHANGE, której spotkanie odbędzie się w czerwcu w Lizbonie w ramach „Niebieskiego Tygodnia”, weźmie udział w warsztatach pt. „Transatlantycka alfabetyzacja morska”. Więcej informacji: SEA CHANGE http://www.seachangeproject.eu/ RESPONSEABLE Zespół projektu RESPONSEABLE (Sustainable Oceans: Our collective responsibility, our common interest) zajmie się podobnymi zagadnieniami co partnerzy projektu SEA CHANGE, ale z innej perspektywy – jak wyjaśnili w czasie konferencji dr Olga Mashkina z ACTeon we Francji i dr Paul Snelgrove z Memorial University of Newfoundland w Kanadzie. Piętnastu partnerów projektu RESPONSEABLE, którzy tworzą niezwykle zróżnicowany zespół interdyscyplinarnych organizacji i praktyków, będzie dążyć wspólnie do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest opracowanie odpowiednio ukierunkowanych i solidnych materiałów komunikacyjnych, które podniosą świadomość naszej (indywidualnej i zbiorowej) odpowiedzialności za morza i ich ekosystemy. Prace polegać będą na przeprowadzeniu krytycznej oceny istniejących strategii komunikacyjnych, materiałów i działań administracyjnych koncentrujących się na morzu oraz na analizie wartości, sposobów postrzegania i pojmowania stanu, funkcjonowania i roli morza oraz wiedzy na temat relacji człowiek-morze. Celem jest wpłynięcie na zmianę zachowania kluczowych interesariuszy w taki sposób, aby zmniejszyć presje wywierane na ekosystemy morskie i skłonić do eksplorowania możliwości oferowanych przez morza. Prace badawcze będą prowadzone w kierunku budowy interaktywnego i dostępnego publicznie systemu wiedzy o morzach, który będzie można wykorzystywać do opracowywania i testowania ukierunkowanych materiałów komunikacyjnych, miedzy innymi na potrzeby działań w mediach społecznościowych i poważnych gier. Posłużą także to opracowania jasnych wytycznych dla decydentów ds. alfabetyzacji morskiej w zakresie opracowywania skutecznych strategii. Projekt RESPONSEABLE kładzie nacisk na wymiar regionalny i obejmie Morze Północne i Atlantyk, Morze Czarne, Morze Bałtyckie i Morze Śródziemne, mobilizując regionalnych interesariuszy i wykorzystując istniejące inicjatywy. Podobnie jak w przypadku SEA CHANGE, zasadniczą część projektu stanowi element transatlantycki. Zespołowi służą wsparciem eksperci i decydenci z USA i Kanady. W ramach partnerstw z uczelniami, takimi jak Memorial University of Newfoundland, partnerzy projektu nawiążą współpracę z funkcjonującymi sieciami w Ameryce Północnej i będą mogli rozpowszechniać wyniki wśród transatlantyckich odbiorców. Więcej informacji: RESPONSEABLE http://www.responseable.eu/

Kraje

Francja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły