European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Mapowanie przyszłości Internetu

Dofinansowani ze środków UE naukowcy z projektu MAPPING opracowali nowe obserwatorium do monitorowania polityki i projektów, z naciskiem na społeczne i prawne oddziaływanie Internetu.

Obserwatorium MAPPING będzie gromadzić, porządkować i udostępniać publicznie informacje związane z takimi zagadnieniami jak prywatność, prawa własności intelektualnej i zarządzanie Internetem. Dzięki temu obserwatorium ustrzeże się przed kopiowaniem i powielaniem istniejących prac badawczych oraz umożliwi zainteresowanym stronom wielokrotne wykorzystywanie tych informacji bez jakichkolwiek opłat. Uruchomione na dedykowanej stronie, będzie także monitorować istotne decyzje i trendy polityczne, takiej jak kampania UE na rzecz uzyskania od firm internetowych kluczy szyfrujących w celu zwalczania terroryzmu. Narzędzie jest kluczowym dorobkiem projektu MAPPING (Managing Alternatives for Privacy, Property and Internet Governance), którego realizacja rozpoczęła się w marcu 2014 r. Nadrzędnym celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wielu ekonomicznych, społecznych, prawnych i etycznych aspektów związanych z rozwojem Internetu wraz z jego następstwami dla jednostek i społeczeństwa. Projekt gromadzi przedstawicieli uczelni, instytutów badawczych, organizacji międzynarodowych, NGO i przedsiębiorstw programistycznych. MAPPING ma również zapewnić interesariuszom forum do prowadzenia fachowych dyskusji nad tak różnorodnymi zagadnieniami jak dane osobowe i aplikacje e-administracji czy otwarte innowacje. Na przykład zorganizowany został okrągły stół pod tytułem „Prywatność, osobowość i modele biznesowe”. Rozmaici eksperci ze środowiska akademickiego i sektora prywatnego dzielili się swoimi opiniami na tematy związane z technicznymi i prawnymi aspektami kryptografii, standardami antywirusowymi, przepisami w zakresie bezpieczeństwa IT i nowymi modelami biznesowymi. W nadchodzącym roku konsorcjum MAPPING planuje kontynuować dialog online i offline, umożliwiając jeszcze szerszej grupie kompetentnych podmiotów i interesariuszy spotkanie się w multidyscyplinarnym środowisku w celu rozwiązywania najbardziej naglących problemów transformacji cyfrowej. Kolejne duże wydarzenie zostało zaplanowane na jesień 2015 r., kiedy konsorcjum będzie organizować pierwsze walne zgromadzenie w Hanowerze, Niemcy. Zespół ma również nadzieję opublikować w niedługim czasie pierwsze wyniki grup fokusowych. Wreszcie wnioski i zalecenia MAPPING zostaną opracowane w formie planu działania, który zgodnie z przekonaniem zespołu pomoże kształtować przyszłość technologii internetowych w Europie. Aby urzeczywistniła się na przykład koncepcja Internetu rzeczy, granice prywatności w Internecie wymagają jasnego zdefiniowania i zrozumienia. Istnieje nadzieja, że Internet rzeczy – sieć fizycznych przedmiotów (czy też rzeczy), wyposażonych w elektronikę, oprogramowanie oraz czujniki – stworzy nowy świat korzyści i możliwości rynkowych. Prace nad projektem MAPPING mają się zakończyć w lutym 2018 r. Więcej informacji: MAPPING http://mappingtheinternet.eu/

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły