Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

BESAFE – analiza skuteczności argumentów za bioróżnorodnością na rzecz doskonalenia polityki

Na niedawnej konferencji zamykającej BESAFE, która odbyła się we współpracy z BIOMOT, partnerzy projektu zaprezentowali swoje ustalenia dotyczące skuteczności argumentów za ochroną bioróżnorodności.

Cztery ostatnie lata zespół BESAFE poświęcił na poszerzanie naszej wiedzy o alternatywnych sposobach argumentowania za bioróżnorodnością, aby doskonalić politykę na wszystkich szczeblach. Na konferencji zamykającej projekt, której współorganizatorem byli partnerzy projektu BIOMOT, zespół przedstawił wyniki przeprowadzonych studiów przypadku, w tym dwa założenia polityki poświęcone argumentom za bioróżnorodnością. Prezentacja objęła także narzędzie BESAFE, które zawiera wyniki projektu i ogólne informacje na temat bioróżnorodności. Badanie sposobów korzystania z argumentów za bioróżnorodnością i ich skuteczności leżało u podstaw projektu BESAFE od momentu rozpoczęcia jego realizacji w 2011 r. Jak zauważył w czasie konferencji Rob Bugter, koordynator BESAFE: „Nasze zadanie polegało na ustaleniu, jaki rodzaj argumentu, gdzie i kiedy, jest najskuteczniejszy i najlepiej się sprawdza, z zamiarem skłonienia decydentów do podjęcia działań na rzecz bioróżnorodności”. W szczególności zespół miał na uwadze decydentów spoza obszaru bioróżnorodności, z dziedzin mogących wywierać ogromny wpływ na środowisko, w których jednakże świadomość zagadnień z nim związanych może nie być taka rozbudzona. Aby przestudiować „argumenty na rzecz przyszłości naszego środowiska”, zespół BESAFE przeprowadził szereg studiów przypadku z zamiarem analizy skuteczności (i potencjalnej skuteczności) argumentów na różnych etapach polityki, na różnych szczeblach administracji publicznej i wśród rozmaitych interesariuszy. W swojej wypowiedzi w czasie konferencji, profesor Pekka Jokinen, członek projektu z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, nawiązał do niektórych z ustaleń: „Porównanie podmiotów wskazuje na niewielkie urozmaicenie wykorzystywanych argumentów, zwłaszcza politycy używają najmniej zróżnicowanych argumentów. Stwierdziliśmy także, że argumenty zmieniają się na przestrzeni czasu. Na przykład w latach 90. XX w. podkreślana była zasada ostrożnego zarządzania zasobami, a obecnie dominuje koncepcja usług ekosystemowych i wartości dla społeczeństwa”. Od czasu publikacji „Milenijnej oceny ekosystemów” w 2005 r., usługi ekosystemowe – korzyści czerpane przez ludzi z ekosystemów – stały się silnym argumentem w ochronie środowiska. Jednak nie wszyscy ekologowie zgadzają się z tą argumentacją, utrzymując że przyroda powinna być chroniona ze względu na swoje nieodłączne walory. Dr Paula Harrison, członkini zespołu projektowego z Uniwersytetu Oksfordzkiego, omówiła ustalenia poczynione w toku prac, co do sposobu używania argumentów dotyczących usług ekosystemowych: „W przeprowadzonym przez nas przeglądzie publikacji 63% wszystkich argumentów dotyczyło usług ekosystemowych – a powiązania między usługami ekosystemowymi a bioróżnorodnością były na ogół pozytywne. (...) Usługi ekosystemowe nie rozwiązują wszystkich problemów, ale mogą pokazać ekonomiczną i społeczną wartość ochrony bioróżnorodności, a także można je skutecznie łączyć z argumentami za nieodłącznymi walorami przyrody”. Zespół przeanalizował swoje ustalenia i opracował je w formie założeń polityki: What kind of information on ecosystem services is relevant for decision making, and how can we incorporate it in the decision making process? oraz How have we advanced our understanding of the links between biodiversity, ecosystem functions and ecosystem services?, a także przeglądu literatury pod tytułem Arguments for biodiversity. W czasie konferencji zaprezentowane zostały założenia polityki What works in arguing for biodiversity policy brief, które posłużyły za wersję beta narzędzia BESAFE. Narzędzie ma być w zamyśle przyjazną dla użytkownika aplikacją, za pomocą której interesariusze będą mogli przeglądać wyniki projektu i ogólne informacje mogące pomóc w doskonaleniu argumentów za bioróżnorodnością. Nie ma wątpliwości co do konieczności postępów w ochronie bioróżnorodności, jak zauważył Rob Bugter: „Nasze działania nie są wystarczające, aby zapobiec utracie bioróżnorodności. Postęp jest potrzebny poza obszarami Natura 2000 poprzez zaangażowanie społeczeństwa i położenie nacisku na usługi ekosystemowe i wartość ekonomiczną. Należy podjąć działania w zakresie przekonywania opinii publicznej na etapie wdrażania na szczeblu lokalnym i regionalnym”. W ramach konkluzji Bugter przedstawił podsumowanie niektórych z kluczowych zaleceń, jakie wyłoniły się z badań BESAFE: „Musimy sprzyjać inicjatywom oddolnym oraz dostosować do konkretnego odbiorcy argumenty i działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości. Pakiety pozytywnych argumentów są także skuteczne, a istotne znaczenie ma poszanowanie i zwracanie się do całej bazy wsparcia. Wreszcie usługi ekosystemowe i inne argumenty za ochroną nie muszą stać ze sobą w konflikcie – mogą się tak naprawdę wzajemnie umacniać”. Prace nad projektem BESAFE zostaną sfinalizowane wraz z końcem sierpnia, kiedy zespół udostępni także ostateczną wersję swojego narzędzia. Więcej informacji: BESAFE http://www.besafe-project.net/index.php?P=36

Kraje

Niderlandy