European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Plan działania na rzecz rozwijania i pobudzania w Europie innowacyjności w zakresie szczepionek

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu IPROVE przedstawili szeroko zakrojony plan działania na rzecz badań nad szczepionkami i innowacji w Europie na kolejne 20 lat.

Plan działania przyjęty 16 marca przez Parlament Europejski jest pierwszym tego typu dokumentem, na którym oprą się strategiczne decyzje dotyczące przyszłych, priorytetowych nakładów inwestycyjnych na innowacje i rozwój technologiczny w zakresie szczepionek na szczeblu UE i państw członkowskich. Gospodarzami inauguracji byli trzej czołowi posłowie do Parlamentu Europejskiego (PPE): francuska PPE Françoise Grossetête, rumuński PPE Cristian Silviu-Busoi i niemiecki PPE Markus Ferber. Utrzymanie wiodącej pozycji Europy w szczepionkach Partnerstwo IPROVE (Innovation Partnership for a Roadmap on Vaccines in Europe) zostało zawiązane z misją wypracowania klarownej wizji utrzymania wiodącej pozycji Europy jako globalnego lidera technologii szczepionek i wakcynologii oraz jej zdolności do stawiania czoła niezaspokojonym potrzebom medycznym. Na dzień dzisiejszy 80% szczepionek głównych producentów wytwarzanych jest w Europie i stąd eksportowane są na cały świat. Dodatkowe cele przedsięwzięcia to działanie na rzecz doskonalenia programu innowacji w szczepionkach, zaspokajanie zmieniających się potrzeb medycznych i wspomaganie systemów opieki zdrowotnej w dobie napiętych budżetów publicznych. Konsorcjum projektu, którego koordynatorem jest Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz Vaccines Europe, wyspecjalizowana grupa w ramach EFPIA, rozpoczęło prace od szczegółowych konsultacji. Wzięli w nich udział eksperci ds. zdrowia publicznego i przedstawiciele organów regulacyjnych, MŚP, dużych podmiotów branżowych, środowiska akademickiego, organizacji badawczych i społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji finansujących. Miały wspomóc partnerów projektu w analizie całego łańcucha innowacji w szczepionkach, od identyfikacji i konceptualizacji potrzeb po odkrycie i rozwój, w tym niezbędne interwencje w celu poprawy programów edukacyjnych, postrzegania szczepionek i podniesienia świadomości opinii publicznej. Wnioski nt. planu działania W planie działania podkreślono, że Europa musi bezwzględnie utrzymać inwestycje w nauki podstawowe kładące podwaliny pod badania nad szczepionkami. Badania powinny być multidyscyplinarne, łącząc mikrobiologię, immunologię, systemy biologii strukturalnej i bioinformatykę. Priorytet należy nadać bardziej racjonalnemu podejściu do selekcji antygenów i projektowania szczepionek. W zaleceniach wskazano na potrzebę wspomagania i przyspieszania badań nad nowymi adiuwantami oraz prac badawczych nad wektorami szczepionek, a także pobudzania w pierwszej kolejności strategii i analiz nowych dróg immunizacji. Co się tyczy prac rozwojowych, to cele obejmują uproszczenie podejścia, które powinno w większym stopniu opierać się na dowodach, a w mniejszym na doświadczeniach, jeżeli chodzi o projektowanie badań klinicznych; lepsze narzędzia i podejścia do gromadzenia, ekstrakcji, analizowania i interpretowania danych, aby wspomagać sprawniejsze przekładanie innowacji na praktykę. Partnerzy projektu wzywają także do poświęcenia większej uwagi zapewnieniu innowacji w cyklu produkcyjno-regulacyjno-jakościowym, aby umożliwić bardziej przystępną, szybszą, elastyczną i generującą mniej odpadów produkcję. Wskazali także na potrzebę zwiększenia nakładów finansowych i zawiązywania partnerstw międzysektorowych, aby wspomagać sieci i infrastruktury multidyscyplinarne, które mają zasadnicze znaczenie dla innowacyjnych B+R poświęconych szczepionkom. Szeroko zakrojone konsultacje, jakie przeprowadzili partnerzy projektu, wsparły także pogląd, że szczepionki są na tyle skuteczne, na ile są programy ich wdrażania i więcej należy zrobić, aby zrozumieć wahania części społeczeństwa oraz personelu medycznego i odpowiedzieć na nie. Plan działania wskazuje na ogromny potencjał paneuropejskiej współpracy w tej dziedzinie oraz ułatwianie rozwoju fizycznych, europejskich klastrów badawczych w dziedzinie szczepionek, które gromadzą naukowców, przedsiębiorców, inwestorów i najbardziej innowacyjnych producentów szczepionek. Ruxandra Draghia-Akli, dyrektor ds. zdrowia w DG ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, zauważyła: „Finansowany ze środków 7PR projekt IPROVE wnosi ważny wkład w budowanie strategicznej wizji przyszłej działalności europejskiej w całym łańcuchu innowacji w dziedzinie szczepionek i utrzymanie czołowej pozycji Europy w tym ważnym obszarze badań, który leży na sercu europejskim obywatelom”. Projekt IPROVE, którego realizacja dobiega końca w marcu 2016 r., otrzymał około 500 000 EUR dofinansowania ze środków UE. Więcej informacji: witryna projektu IPROVE

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły