European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Budowanie wspólnej tożsamości europejskiej poprzez cyfryzację dziedzictwa kulturowego

Partnerzy dofinansowanego ze środków unijnych projektu przeformułowują dziedzictwo kulturowe Europy na potrzeby epoki cyfrowej.

Hasło „dziedzictwo kulturowe” często przywodzi na myśl podziwianie dzieł sztuki w muzeach, oglądanie spektaklu w teatrze czy też czytanie książki o historii starożytnej. Historia kultury zajmuje się czymś, co można zwiedzić i zobaczyć, ale nie przeżyć czy nawiązać z tym interakcję. Partnerzy projektu RICHES pochylają się na tym poglądem na temat historii kultury w kontekście dzisiejszego świata – przesiąkniętego cyfryzacją i multimediami. Jak instytucje historii kultury mogłyby przedefiniować swoją formułę w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkowników? Czy coraz bardziej zróżnicowane społeczeństwo może identyfikować się z historią, która bywa nieraz osobliwa? Czy można przybliżyć historię szerszej publiczności? Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, partnerzy projektu RICHES oparli się na wiedzy 10 partnerów z sześciu krajów UE oraz Turcji. Interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli instytucji kultury, władz krajowych, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz humanistów i specjalistów z dziedziny nauk społecznych badał, jak europejska historia kultury może ewoluować, aby lepiej odnaleźć się w epoce cyfrowej. Szersza publiczność Intencją projektu RICHES było zbadanie kontekstu zmian przez pryzmat historii kultury. Konkretnie, partnerzy szukali nowych sposobów uprawiania i zachowywania historii kultury oraz wykorzystania technologii cyfrowych do popularyzowania historii wśród różnych społeczności i grup wiekowych. Aby lepiej uzmysłowić sobie na czym polega ta praca, posłużmy się przykładem historii tańca. Ponieważ taniec jest sztuką wykonawczą, nie można go tak naprawdę doświadczyć oglądając przedmioty w muzeum czy czytając książki. W normalnych okolicznościach taniec jest dostępny tylko dla tej publiczności, która fizycznie jest obecna na występie. Partnerzy projektu RICHES poszerzają jednak dostępność takiej historycznej sztuki wykonawczej, korzystając z technologii audiowizualnych w celu nagrania tańca i stworzenia wirtualnych występów, które może obejrzeć każdy, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, po prostu klikając myszką. W efekcie przeprowadzonych badań projekt zapewnił zainteresowanym podmiotom oparte na faktach strategiczne zalecenia, badania typu foresight, zestawy narzędzi i wytyczne w sprawie najlepszych praktyk – a wszystko to dostępne jest dla zainteresowanych użytkowników za pośrednictwem intuicyjnie obsługiwanej witryny internetowej. Łączenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości W opinii koordynatorów projektu badania RICHES odbiją się szerokim echem. Na przykład wyniki projektu wyraźnie pokazują, że technologia cyfrowa stanowi wyzwanie dla tzw. deficytu demokracji pomiędzy twórcą/wykonawcą a odbiorcą, zachęcając coraz więcej użytkowników do głębszego i bardziej bezpośredniego zaangażowania się w historię kultury. Ponadto projekt pokazuje, jak technologia może stymulować innowacyjne interakcje pomiędzy kulturą a publicznością, stwarzając nowe możliwości nauczania historii kultury w szkołach. Jednak spośród wszystkich osiągnięć najważniejszym jest prawdopodobnie zastosowanie zdigitalizowanej historii kultury do budowania wspólnej tożsamości europejskiej, która staje się dostępna dla wielu, różnorodnych społeczności w Europie. Cyfrowy format, promowany w ramach prowadzonych badań, udostępnia historię kultury szerokiej publiczności i pozwala pokonywać fizyczne bariery, aby łączyć społeczności, budować zrozumienie i spójność, propagować wymianę kulturową oraz podkreślać podobieństwa. Innymi słowy projekt RICHES nie tylko otworzył nowe drogi do poznawania i doświadczania historii kultury, ale stworzył także z cyfrowych zasobów narzędzie do łączenia przeszłości z teraźniejszością i teraźniejszości z przyszłością. Więcej informacji: witryna projektu RICHES

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły