European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Pomóc Europie w przygotowaniach na wypadek klęski żywiołowej

Unijni naukowcy opracowali narzędzie do oceny oddziaływania klęsk żywiołowych na infrastrukturę transportową z myślą o bezpieczeństwie ludzi i oszczędnościach.

W czasie konferencji zamykającej projekt, pod koniec września 2016 r., zaprezentowane zostało narzędzie, opracowane w ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy INFRARISK. Ostatecznym celem innowacji ma być wsparcie decydentów i ekspertów branżowych w identyfikowaniu sposobów zwiększania wytrzymałości mostów, dróg i sieci kolejowych na wypadek katastrof, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie czy osuwiska. W ciągu minionej dekady około 80 000 osób straciło w Europie życie z powodu klęsk żywiołowych. Wdrożenie przemyślanych planów zapobiegania i łagodzenia pomoże ratować życie. Aby sprostać temu zadaniu, partnerzy projektu opracowali narzędzie wspomagania decyzji INFRARISK (IDST). To program komputerowy stworzony w oparciu o informacje pozyskane ze studiów przypadku poświęconych sieciom drogowym i kolejowym w całej Europie. Badania koncentrowały się na miejscach uszkodzenia infrastruktury transportowej i ocenie ogólnych warunków transportu. Na tej podstawie zespół opracował serie modułów zawierających informacje o zagrożeniach naturalnych i ich oddziaływaniu na infrastrukturę. Co istotne, moduły te uwzględniają „efekt domina” zachodzący podczas klęsk. Osuwisko na przykład nie tylko odcina dostęp do sieci drogowych i kolejowych, ale doprowadza także do izolacji całych społeczności. Wiąże się z następstwami gospodarczymi o charakterze lawinowym oraz ma wpływ na działanie służb ratowniczych i zespołów szybkiego reagowania. Kluczowe przesłanie IDST jest takie, że skuteczne plany ewentualnościowe muszą uwzględniać także pośrednie następstwa nieprzewidzianych klęsk żywiołowych. Ma to wymiar zarówno gospodarczy, jak i ludzki. Mimo iż klęski żywiołowe są dosyć rzadkie w Europie, to jednak kiedy już występują ich wpływ na infrastrukturę bywa ogromny. Straty gospodarcze poniesione w minionej dekadzie z powodu klęsk żywiołowych szacuje się na około 95 mld EUR. Na dzień dzisiejszy jedynie 4% wydatków ponoszonych w Europie w odpowiedzi na klęski żywiołowe naruszające infrastrukturę przeznaczane jest na zapobieganie. Pozostała część wydawana jest na reagowanie bezpośrednie, sytuacje kryzysowe i odbudowę. Jeżeli decydenci znaliby najbardziej prawdopodobny scenariusz oddziaływania trzęsienia ziemi na powiedzmy kluczowy odcinek autostrady, wówczas mogłyby zostać podjęte decyzje dotyczące konstrukcji i ubezpieczenia, mogące pomóc w łagodzeniu skutków gospodarczych. Dzięki temu region znacznie szybciej podniósłby się po klęsce żywiołowej. Partnerzy projektu INFRARISK opracowali także metodologię testów warunków skrajnych, którą można wykorzystać do symulowania potencjalnego wpływu konkretnych zagrożeń naturalnych na inne sieci infrastruktury krytycznej, takie jak linie energetyczne. Przyjęte w projekcie zintegrowane podejście do oceny ryzyka zdecydowanie uwzględnia współzależność między różnymi typami sieci infrastrukturalnych, umożliwiając decydentom bardziej holistyczne podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym. Partnerzy projektu zorganizowali także szkolenie audiowizualne dla inżynierów i menedżerów ds. ryzyka, aby zaznajomić ich z narzędziem IDST i skuteczną analizą wyników. Prototyp IDST został opracowany z myślą o istniejącej i przyszłej infrastrukturze. Ostatecznie pozytywne wyniki omówione na konferencji zamykającej projekt pokazują, że możliwe jest rozpoznawanie zagrożeń i słabych punktów sieci infrastrukturalnych, a także znajdowanie sposobów na pomoc decydentom w minimalizowaniu ryzyka w obliczu naturalnych zdarzeń ekstremalnych. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły