European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Nowe badania wskazują, że do roku 2100 zmianę klimatu może odczuć 351 milionów Europejczyków

Wedle badań opisanych niedawno w »The Lancet Planetary Health«, do roku 2100 skutki globalnego ocieplenia mogą dotknąć około dwóch trzecich populacji Europy rocznie, czyli 351 milionów ludzi, powodując 152 000 ofiar śmiertelnych każdego roku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W odróżnieniu od wcześniejszych analiz wpływu ekstremów klimatycznych na ludzi, które koncentrowały się głównie na oddziaływaniu temperatury, omawiane badania poświęcone były ocenie wrażliwości populacji na podstawie obszernego zbioru danych z obserwacji strat powodowanych przez katastrofy związane z warunkami pogodowymi, zebranego z wielu różnych baz danych dotyczących katastrof. Naukowcy ocenili ryzyko zagrożeń związanych z warunkami pogodowymi, na jakie narażona jest populacja Europy, wyrażone rocznymi liczbami ofiar śmiertelnych w 30-letnich okresach, aż do roku 2100 (2011-2040, 2041-2070 i 2071-2100) w odniesieniu do okresu referencyjnego (1981-2010). Wykorzystując wyniki zakończonego już unijnego projektu ENSEMBLES, zespół połączył dane o katastrofach z wysokorozdzielczymi prognozami zagrożeń i demografii. Opracowywanie wiarygodnej prognozy Celem stworzenia ram modelowania prognozowego, naukowcy skoncentrowali się na zagrożeniach o najsilniejszym wpływie: fale gorąca i zimna, pożary, susze, powodzie śródlądowe i nadbrzeżne oraz nawałnice i wichury. Następnie zanalizowali odchylenia przestrzenne i czasowe przy założeniu, że emisje gazów cieplarnianych utrzymają się zgodnie ze scenariuszem „wszystko po staremu”. Za pomocą platformy modelowania terytorialnego zbadali także długookresową dynamikę demograficzną, aby sprawdzić wpływ ruchów i gęstości populacji na poziom narażenia. Na podstawie ponad 2300 rekordów zebranych w okresie referencyjnym zespół ocenił wrażliwość na ekstrema pogodowe. Dalekosiężne oddziaływanie Wedle autorów wyniki badań wskazują, że „jeśli globalne ocieplenie nie zostanie w trybie pilnym opanowane i nie zostaną podjęte odpowiednie środki przystosowawcze, do końca obecnego stulecia około 350 milionów Europejczyków będzie corocznie narażonych na ekstrema klimatyczne, a liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie 50-krotnie w porównaniu ze stanem obecnym”. Chociaż badania nie obejmowały wymiaru socjologicznego, zespół podkreśla, że większe ryzyko zagraża słabszym obywatelom: osobom starszym, chorym (o niższej fizjologicznej i behawioralnej zdolności termoregulacji) oraz ubogim (które mają ograniczony dostęp do zasobów technicznych służących do łagodzenia skutków katastrof we własnym zakresie). Z jednej strony starzenie się populacji może nasilić wpływ zdarzeń pogodowych, a z drugiej rozwój technologiczny może pomóc w walce z nimi i doskonaleniu działań przystosowawczych. Równoważenie się tych dwóch czynników pozostaje kwestią do ustalenia. Naukowcy przyznają, że ich badania mają nieodłączny słaby punkt – niepewny charakter danych obserwacyjnych i prognoz – ale podkreślają też, że wykorzystane szacunki ryzyka opierają się na dwóch najbardziej obszernych z dostępnych baz danych, a prognozy przygotowane zostały z użyciem najnowocześniejszych metod. Wyniki omawianych badań bazują na osiągnięciach projektu ENSEMBLES (ENSEMBLE-based Predictions of Climate Changes and their Impacts), dofinansowanego ze środków unijnych i realizowanego w latach 2004-2009. Więcej informacji: strona projektu w serwisie CORDIS

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły