European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

research*eu RESULTS PACK – Na drodze do bezpieczniejszego transportu powierzchniowego w Europie

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. Broszura koncentruje się na dążeniu do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa każdego rodzaju transportu, zwłaszcza transportu powierzchniowego (w tym pojazdów i niechronionych użytkowników drogi).

Ochrona i bezpieczeństwo mają pierwszorzędne znaczenie dla każdego systemu transportowego, bowiem podróżni oczekują, że transport będzie nie tylko efektywny, zrównoważony i opłacalny, ale także bezpieczny. Systemy transportowe muszą też być elastyczne, aby reagować na wyzwania społeczno-gospodarcze, zmieniające się potrzeby w zakresie mobilności, ważne osiągnięcia technologiczne, takie jak digitalizacja i automatyzacja, oraz na wynikające z nich potrzeby dostosowania ram prawno-regulacyjnych. Biała księga w sprawie transportu Komisji Europejskiej wyznaczyła w 2011 r. wyraźne i ambitne cele z zakresu bezpieczeństwa: zmniejszenie o połowę ofiar wypadków drogowych w Europie do roku 2020 i osiągnięcie celu „wizji zero” braku ofiar śmiertelnych lub poważnych urazów w transporcie drogowym do roku 2050. Europa podejmuje obecnie konkretne działania, aby te cele osiągnąć, a nieodzowne w tym są nowoczesne prace badawczo-innowacyjne finansowane z programów UE. Portfolio finansowanych projektów badawczo-innowacyjnych w dziedzinie transportu, ujętych w tym wydaniu broszury CORDIS Results Pack, obejmuje szeroki zakres zagadnień bezpieczeństwa, w szczególności: bezpieczniejsze pojazdy i jednostki pływające, w tym pojazdy podłączone do internetu i zautomatyzowane, oraz ich interakcje z kierującymi nimi ludźmi; inteligentna i odporna infrastruktura, projektowanie i analiza ukierunkowane na człowieka oraz niechronieni użytkownicy drogi, np. rowerzyści i piesi, którzy są obecnie najliczniej reprezentowanymi kategoriami w statystykach ofiar śmiertelnych i poważnych urazów. Obrazu dopełnia zestaw przekrojowych zagadnień, zawierający spostrzeżenia dotyczące wzajemnego inspirowania się różnych rodzajów transportu, wsparcia dla kształtowania polityki oraz współpracy międzynarodowej. To wydanie broszury CORDIS Results Pack przedstawia w szczególności finansowane ze środków UE innowacyjne projekty z konkretnymi osiągnięciami, zwłaszcza w obszarze transportu powierzchniowego: drogowy (pojazdy i niechronieni użytkownicy drogi), kolejowy i wodny. CORDIS Results Pack nt. bezpieczeństwa transportu będzie prezentować najważniejsze dokonania prowadzonych teraz i w przyszłości projektów badawczo-innowacyjnych w dziedzinie transportu. Broszurę można pobrać pod adresem: Safer Surface Transport Results Pack brochure

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo