Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wszędzie zielono, ale w domu najbardziej: finansowanie dążenia do bardziej przyjaznej dla środowiska Europy

Osoby kupujące bardziej przyjazne dla środowiska domy oraz właściciele domów planujący remonty generalne w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej będą mogli skorzystać z niżej oprocentowanych kredytów.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Przeważająca większość budynków na terenie całej Europy to budynki mieszkalne. Z racji tego, że wiele z tych budynków powstało przed wprowadzeniem przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej w latach 70. XX wieku, ich efektywność energetyczna pozostawia wiele do życzenia. W praktyce budynki o niezadowalającej efektywności energetycznej stanowią łącznie przytłaczającą liczbę 97% wszystkich budynków w Europie. Co więcej, budynki te są odpowiedzialne za 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w całej Unii Europejskiej. Jeszcze bardziej niepokojące są przewidywania mówiące, że ponad 75% istniejących obecnie budynków będzie istnieć w 2050 roku. Wprowadzenie zachęt dla obywateli, które mogą skłonić ich do poprawy efektywności energetycznej budynków jest zatem niezwykle ważnym elementem działań UE na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Rozpoczęty w 2017 roku finansowany przez UE projekt EeMAP ma na celu promowanie łatwego dostępu do kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości mieszkaniowe, co pozwoli na przeprowadzenie renowacji milionów budynków na terenie całej Europy. Inicjatywa ta opiera się na założeniu, że banki mogą odegrać kluczową rolę we wspieraniu realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie oszczędności energii. Według Michaela Lewisa, dyrektora generalnego spółki E.ON UK będącej jednym z partnerów projektu, brak łatwo dostępnych i przystępnych cenowo środków finansowych uniemożliwia właścicielom domów redukcję kosztów, zwiększanie wartości nieruchomości i życie w wygodniejszych, energooszczędnych domach. „Łatwiejszy dostęp do przystępnego finansowania za pomocą tak zwanej „energooszczędnej hipoteki” powinien stanowić dodatkową zachętę dla klientów do zadbania o lepszą izolację termiczną budynków, wymiany starych systemów grzewczych lub zwiększenia ich niezależności energetycznej za pomocą paneli słonecznych, akumulatorów lub wirtualnego magazynowania”, stwierdził Lewis w sprawozdaniu z projektu EeMAP. Faza pilotażowa energooszczędnej hipoteki W ramach swojej strategii, partnerzy projektu opracowali ramy dotyczące kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości mieszkaniowe, obejmujące zestaw wytycznych dotyczących energooszczędnej hipoteki. Ramy te są obecnie testowane w ramach programu pilotażowego, który został uruchomiony w czerwcu 2018 roku. W projekcie pilotażowym uczestniczy około 40 dużych europejskich banków i ponad 20 organizacji wspierających. Banki biorące udział w projekcie sprawdzają możliwości dotyczące oferowania kredytów hipotecznych o niższym oprocentowaniu na projekty spełniające założenia dotyczące efektywności energetycznej ujęte w programie. Cały projekt opiera się na dwóch kluczowych założeniach. Przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej nieruchomości ma zwiększać ich wartość, w konsekwencji zmniejszając ryzyko banku. Po drugie, oszczędność energii pozwoli na zwiększenie dochodu rozporządzalnego w bardziej ekologicznych gospodarstwach domowych. Oznacza to, że prawdopodobieństwo niewywiązania się kredytobiorców z zaciągniętych zobowiązań kredytowych ulegnie obniżeniu, co pozwoli na obniżenie ryzyka kredytowego banku. Korzyści te mają znaleźć odzwierciedlenie w zachętach oferowanych kredytobiorcom, takich jak niższe oprocentowanie i wyższe kwoty kredytów. „Energooszczędna hipoteka może całkowicie zmienić sytuację na rynku, umożliwiając tanie finansowanie nieruchomości. Jesteśmy gotowi na to, by pomóc właścicielom domów, którzy są gotowi do podjęcia działań ukierunkowanych na energooszczędność”, stwierdził Lewis we wspomnianym sprawozdaniu. Projekt EeMAP (Energy efficient Mortgages Action Plan) planuje wykorzystać informacje zwrotne i opinie zgromadzone w ramach fazy pilotażowej w celu dopracowania kryteriów charakterystyki energetycznej budynków. Projekt ma również na celu wykorzystanie dostępnych zasobów w celu promowania korzyści płynących z energooszczędnej hipoteki dla mieszkańców, gospodarki i planety. Więcej informacji: strona internetowa projektu EeMAP

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły