Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Rozwiązywanie globalnych wyzwań dzięki współpracy

Unijna inicjatywa pomoże stworzyć bardziej spójny, interdyscyplinarny i interoperacyjny klaster infrastruktur badawczych zajmujących się ochroną środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko

Na całym świecie panuje obecnie powszechne przekonanie o konieczności podjęcia skoordynowanych działań w celu rozwiązania najbardziej palących kwestii i problemów związanych ze środowiskiem naturalnym. Infrastruktury badawcze stanowią jeden z kluczowych czynników pozwalających na znalezienie rozwiązania tych wspólnych wyzwań dzięki świadczeniu różnorodnych usług i dostarczaniu danych umożliwiających prowadzenie prac. Finansowany przez UE projekt ENVRI PLUS łączy infrastruktury badawcze zajmujące się środowiskiem i naszą planetą, sieci oraz wyspecjalizowanych partnerów. ENVRI PLUS koordynuje ich działania przy pomocy strategicznego planu skupiającego się na multidyscyplinarnych badaniach naukowych. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej projektu ENVRI PLUS, inicjatywa ma trzy główne cele: „1) promowanie współpracy pomiędzy infrastrukturami badawczymi, 2) wdrażanie innowacyjnych koncepcji i urządzeń we wszystkich infrastrukturach oraz 3) umożliwianie prowadzenia badań i innowacji w dziedzinie środowiska coraz większej liczbie podmiotów spoza infrastruktur badawczych”. Według definicji podanej na stronie projektu, infrastruktury badawcze to „obiekty, zasoby i związane z nimi usługi wykorzystywane przez społeczność naukową w celu prowadzenia badań na najwyższym poziomie w poszczególnych dziedzinach, od nauk społecznych po astronomię, genomikę i nauki o środowisku”. W ramach projektu ENVRI PLUS opracowywane są wytyczne mające na celu usprawnienie wykorzystywania danych związanych ze wszystkimi obszarami nauk o Ziemi, w tym nauki o atmosferze, morzach, biosferze oraz geologii. Przypadki użycia obejmują infrastruktury badawcze na każdym poziomie, od zarządzania po użytkowników końcowych. Przykładowo, w ramach inicjatywy mającej na celu podnoszenie świadomości na temat wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym, w ramach projektu zorganizowano grę naukową dla uczniów europejskich szkół średnich. W trakcie 7. tygodnia ENVRI, który odbył się w Rydze (Łotwa), uczniowie czterech szkół średnich, które zdobyły nagrody w konkursie koordynowanym przez projekt ENVRI PLUS, zaprezentowały eksperymenty naukowe przeprowadzone w swoich szkołach. Projekty szkolne Przeprowadzone prace podsumowuje dokument dotyczący projektu. W ramach projektu „Calculating the Ecological Footprint”, uczniowie liceum nr 2 w Korfu (Grecja) wzięli udział w pracach ogólnokrajowej sieci szkół zajmującej się kwestiami środowiskowymi, a także w różnorodnych seminariach na temat źródeł energii odnawialnej. Ten sam dokument podaje, że uczniowie znaleźli zastosowanie związane z tym wskaźnikiem. W ramach przeprowadzonego przez siebie badania obliczyli liczbę „globalnych hektarów” potrzebnych każdemu człowiekowi w celu „utrzymania swojego sposobu życia” obliczając w ten sposób „ile »Ziem« byłoby potrzebnych, gdyby wszyscy ludzie na Ziemi żyli w taki sam sposób!” Uczniowie odwiedzili również elektrownię fotowoltaiczną położoną na terenach wiejskich na wyspie. Projekt „Biodiversity in the Market”, który został zrealizowany we Włoszech, zajmował się badaniem różnic pomiędzy kilkoma odmianami jabłek w oparciu o parametry ilościowe i jakościowe, takie jak smak, miąższ, kolor, waga i cena. Projekt realizowany w Holandii dotyczył wpływu gleby na proces rozwoju grzybów na borówkach amerykańskich. Kolejny włoski projekt zajmował się analizą składu śmieci morskich wyrzucanych na plaże, skupiając się głównie na odpadach z tworzyw sztucznych, a także oceną „postrzegania tworzyw sztucznych zanieczyszczających morze poprzez analizę różnic pomiędzy uczniami z małej nadmorskiej miejscowości (Le Grazie) oraz z miasta La Spezia, którego gospodarka opiera się częściowo na biznesie portowym”. Jak wyjaśniono w materiałach dostępnych w serwisie CORDIS, trwający projekt ENVRI PLUS (Environmental Research Infrastructures Providing Shared Solutions for Science and Society) stanowi również część kilku „kluczowych międzynarodowych inicjatyw dotyczących danych, takich jak między innymi Research Data Alliance, CODATA oraz GEOSS, wpływając na rozwój globalnych systemów otwartych danych”. Więcej informacji: strona internetowa projektu ENVRI PLUS

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły