CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Spojrzenie na biopaliwa w sektorze transportu na konferencji EUBCE

W strategii Komisji Europejskiej z 2018 roku na rzecz neutralności klimatycznej pt. „Czysta planeta dla wszystkich” stwierdza się, że osiągnięcie jej celu „będzie wymagało zwiększenia ilości biomasy w porównaniu z obecnym zużyciem”. To, czy sektor transportu będzie w stanie zrealizować stawiane przed nim cele, zależy od tego, jakie drogi obierzemy teraz.

Transport odpowiada za zużycie jednej trzeciej energii pierwotnej wykorzystywanej w Europie i jest odpowiedzialny za około jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, zajmując drugie miejsce po sektorze energetycznym. W związku z tym sektor ten ma do odegrania kluczową rolę w procesie dekarbonizacji. Paliwa alternatywne stanowią serce tej zbliżającej się transformacji, a konferencja EUBCE 2019 w Lizbonie była dla serwisu CORDIS okazją, by bezpośrednio od wystawców dowiedzieć się więcej o ich działaniach finansowanych przez Unię Europejską. Biopaliwa na rzecz bardziej zrównoważonego transportu Europejski sektor transportu jest obecnie w 94 % zależny od ropy naftowej, dlatego nowa unijna dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED 2) wyznaczyła cel dla sektora transportu zakładający, że do 2030 roku 14 % energii wykorzystywanej w tym celu będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, redakcja serwisu CORDIS przeprowadziła rozmowę z członkami europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), koordynującego program techniczny EUBCE, którzy obliczyli również niektóre wskaźniki wykorzystane przy pracach nad dyrektywą RED. „Dyrektywa RED 2 dała sektorowi transportu wyraźne uprawnienia, a ponieważ jest to bardzo złożone zagadnienie, dyrektywa pozwala na stosowanie szerokiego zakresu rozwiązań, które mogą obejmować między innymi energię elektryczną na potrzeby transportu drogowego, biopaliwa dla lotnictwa czy skroplony gaz ziemny dla transportu morskiego”, mówi Matteo Prussi, specjalista ds. transportu energetycznego i projektu klimatycznego w JRC. Jak wyjaśnia Prussi, dyrektywa RED 2 jest neutralna pod względem technologii, co oznacza, że chociaż stanowi źródło wskazówek, nie traktuje priorytetowo żadnego z rozwiązań. To rynek ma wybrać technologie po dokonaniu odpowiednich ocen zrównoważonego rozwoju, uwzględniających prawdopodobne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. „Dlatego tak ważna jest nasza obecność tutaj [na EUBCE], ponieważ ta konferencja nie dotyczy tylko jednego sektora, czy jednego argumentu, ale daje naprawdę szerokie spojrzenie na wiele obszarów, w których biomasa może odegrać ważną rolę”, mówi Prussi. Jeśli chodzi o biopaliwa, odwiedziny na stoisku JRC utwierdziły nas w przekonaniu, że stopniowa zmiana wymaga nie tylko zwiększonej dostępności odpowiednich surowców w korzystnych cenach, ale również rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Osady ściekowe przekształcane w biopaliwa Jednym z finansowanych przez Unię Europejską projektów, który został zaprezentowany na targach EUBCE i który miał na celu przezwyciężenie tych wyzwań, był tosynfuel. Wykorzystując technologię Thermo Catalytic Reforming (TCR), uczestnicy projektu tosynfuel przekształcają osady ściekowe i inne rodzaje biomasy w biopaliwa oraz ekologiczny wodór (z gazu syntezowego), które można stosować bez żadnych modyfikacji w konwencjonalnych silnikach spalinowych. Wytwarza również biologiczny węgiel drzewny, który może być wykorzystywany do wzbogacania gleb. System pozwala spożytkować wszelkie trudne do przetworzenia odpady organiczne, które nie mogą być wykorzystywane do hodowli zwierząt gospodarskich lub rozkładane w procesie biologicznym. Jak wyjaśnia Chris Tuck, dyrektor zarządzający WRG Europe Ltd i osoba odpowiedzialna za propagowanie osiągnięć projektu tosynfuel: „Unikalną cechą systemu jest to, jak wiele różnych surowców może przetwarzać. Jakość produktu jest zbliżona do paliw kopalnych... w przeciwieństwie do standardowych biopaliw, takich jak etanol, którego nie da tak łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą paliw kopalnych”. Po zakończeniu fazy pilotażowej, w trakcie której przerabiano do 500 kg biomasy na 50 litrów biopaliwa na godzinę, ukończono projekt reaktora, a obecnie przygotowywane jest miejsce instalacji w Niemczech. „Celem nie jest zastąpienie 100 % paliw kopalnych, ale zaoferowanie jednego rozwiązania w ramach szerszej oferty... pozwalającego na rekultywację produktu odpadowego, który w przeciwnym razie jest bezwartościowy”. Chris wyjaśnia: „Jest to rozwiązanie, które może być wprowadzone w dowolnym miejscu lub w ramach dowolnego scenariusza, w którym występują odpady o niskiej wartości – mogą to być osady ściekowe, tworzywa sztuczne, niesortowane odpady organiczne... Doskonale nadaje się ono do przetwarzania pozostałości po zakończeniu ich eksploatacji”. Dodatkowo, dzięki modułowej konstrukcji instalacji, większe zakłady mogłyby działać jako węzły na obszarach z dużą ilością odpadów. Alternatywnie, biopaliwa z dużej ilości mniejszych jednostek mogłyby być transportowane do centralnej lokalizacji w celu dystrybucji – co pozwoliłoby na zmniejszenie emisji i kosztów. W całej Europie istnieją setki zakładów, które są w stanie przetworzyć miliony ton odpadów biogenicznych rocznie, a zespół projektu planuje zorganizowanie trasy, podczas której będzie podróżować samochodem napędzanym biopaliwem i spotka się z najważniejszymi podmiotami działającymi w sektorze. Zachęcamy do śledzenia tej sekcji! Więcej informacji: strona internetowa wydarzenia

Kraje

Portugalia

Powiązane artykuły