Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badanie wskazuje na dyskryminację w europejskich procedurach zatrudniania

Badanie wykazało, że dzieci imigrantów wchodzące na rynek pracy spotykają się z wysokim poziomem dyskryminacji.

Społeczeństwo

Skuteczna integracja migrantów przyczynia się do przyszłego dobrobytu, pomyślności i spójności każdego społeczeństwa. Jednak nierówności na rynku pracy dotyczące imigrantów i mniejszości stanowią przeszkodę w efektywnym wykorzystaniu istniejącego kapitału ludzkiego oraz w dalszym rozwoju. Rosnąca liczba migrantów i ich potomków w Europie stanowi poważne wyzwanie polityczne, w którym ich integracja i skuteczne zarządzanie mobilnością pracowników odgrywa zasadniczą rolę. Badanie dotyczące procedur zatrudniania w Europie, przeprowadzone niedawno w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu GEMM, wykazało, że wchodząc na rynek pracy, dzieci imigrantów spotykają się z dyskryminacją. Wyniki badań zostały podsumowane w komunikacie prasowym partnera projektu, Uniwersytetu Karola III w Madrycie (UC3M). Badacze przeanalizowali, czy dzieci imigrantów – większość ich rodziców urodziła się poza UE – dołączają do siły roboczej na jednakowych warunkach co dzieci, których rodzice urodzili się w danym kraju. Podstawą analizy były zasady zatrudniania w ponad 19 000 firm w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii. „Badacze porównali odpowiedzi, jakie kandydaci otrzymali od analizowanych firm, z odpowiedziami otrzymanymi przez kandydatów z takim samym CV, których rodzice urodzili się w danym kraju. W ten sposób oszacowano poziom dyskryminacji w każdym z krajów objętych badaniem”. Dyskryminacja w zatrudnieniu Wyniki we wszystkich analizowanych krajach pokazały „istnienie niepokojących poziomów dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia w przypadku dzieci imigrantów”. Spośród wszystkich analizowanych krajów najwyższy poziom dyskryminacji zaobserwowano w Wielkiej Brytanii i Norwegii, a najniższy – w Niemczech i Hiszpanii. Dr Javier Polavieja, szef projektu na UC3M, mówi: „Wyniki dla Hiszpanii są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że nasz kraj doświadczył najpoważniejszego kryzysu gospodarczego we wszystkich krajach objętych badaniem. Co więcej, kryzys ten poprzedził największy wzrost w liczbie imigrantów przybywających do Europy. Taka sytuacja mogłaby zrodzić przypuszczenia, że Hiszpania będzie wśród krajów o najwyższym, a nie najmniejszym stopniu dyskryminacji”. Dodaje też: „Wydaje się, że dyskryminacja nie wynika z braku informacji, ale raczej z uprzedzeń i stereotypów wśród pracodawców, a być może z ich nieświadomych zachowań dyskryminacyjnych”. Projekt GEMM (Growth, Equal Opportunities, Migration and Markets) zakończył się w 2018 r. Jego celem było przeanalizowanie przeszkód utrudniających skuteczną integrację migrantów, a w szczególności zachęcenie i zatrzymanie migrantów wysoko wykwalifikowanych. Obok określenia związanych z migracją czynników stymulujących wzrost kolejnym celem było zidentyfikowanie przyczyn dyskryminacji poprzez przeprowadzenie międzynarodowej analizy dyskryminacji etnicznej na europejskim rynku pracy. Dzięki teoretycznym i empirycznym analizom przeprowadzonym w ramach projektu jego partnerzy mogli również wyjaśnić różnice między skutkami migracji w różnych kontekstach instytucjonalnych oraz uzyskać wgląd w praktyczne konsekwencje różnych działań w ramach polityki. Więcej informacji: strona projektu GEMM

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły