Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Współpraca między UE i regionem Azji i Pacyfiku nad badaniami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych przy wyznaczaniu nowego planu dla środowisk akademickich i przemysłu

Partnerstwo na rzecz innowacji cyfrowych pomiędzy Europą, Australią, Nową Zelandią i Singapurem ma na celu odpowiedź na globalne wyzwania i zapewnienie wsparcia inicjatyw związanych z wywiadem przestrzennym.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Od sztucznej inteligencji i internetu rzeczy po transport i wykorzystanie danych geoprzestrzennych – technologie cyfrowe wciąż wpływają na społeczeństwa w niespotykany dotąd sposób. Dzięki rozmaitym możliwościom we wszystkich tych dziedzinach oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykorzystanie i udostępnianie ogromnej ilości danych dostępnych na całym świecie, ściślejsza współpraca między środowiskiem akademickim, przemysłem i agencjami rządowymi stała się zarówno koniecznością, jak i wyzwaniem. Współfinansowany ze środków UE projekt EPIC zajmuje się tą kwestią poprzez różne inicjatywy mające na celu poprawę współpracy między UE i głównymi krajami partnerskimi w zakresie badań i rozwoju w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt koncentruje się na obszarach o dużym znaczeniu strategicznym na poziomie politycznym i badawczym i obejmuje Australię, Nową Zelandię i Singapur. Obszary te obejmują Internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, technologie informacyjno-komunikacyjne w transporcie, gospodarkę cyfrową, internet nowej generacji i wywiad przestrzenny. Po kilku długich dyskusjach z interesariuszami partnerzy projektu przedstawili szereg zaleceń w serii publikacji policy brief (streszczeń dotyczących regulacji). Wywiad przestrzenny Jedna z publikacji z serii policy brief dotyczy przyszłości współpracy badawczej w zakresie obserwacji Ziemi pomiędzy UE i Singapurem. Publikacja sugeruje, że potencjalne wspólne działania mające na celu rozwój wywiadu przestrzennego powinny obejmować takie obszary jak transport oraz monitorowanie i ograniczanie zanieczyszczenia powietrza. „Inicjatywy mające na celu zwiększenie wykorzystania zdolności przetwarzania i wykorzystania danych uzyskanych przez satelity Sentinel, informacji o usługach z programu Copernicus oraz innych danych z obserwacji Ziemi mogłyby wesprzeć zamiary Unii Europejskiej dotyczące wzajemnego uzupełniania różnych zbiorów danych i zachęcałyby do opracowywania innowacyjnych produktów i usług, oraz do maksymalizowania społeczno-ekonomicznych korzyści z danych dotyczących obserwacji Ziemi w Europie”. W tej samej publikacji partnerzy projektu EPIC stwierdzają, że Singapur i UE powinny wspólnie badać „przypadki użycia danych z obserwacji Ziemi i zestawiać je z dotychczasowymi osiągnięciami”. Dodają też, że wspólne działania powinny „wykraczać poza udostępnianie danych satelitarnych” i obejmować działania w zakresie badań i innowacji oraz „możliwości rozwoju rynków wywiadu przestrzennego”. Technologia i sztuka Inna publikacja z serii policy brief opisuje sposoby współpracy między Australią i UE w dziedzinie sztuki, nauki i technologii cyfrowych. Partnerzy projektu zalecają wzmożony dialog w tych obszarach między przedstawicielami różnych grup – artystami, obywatelami, badaczami i naukowcami. Podkreślają również korzyści płynące z włączania, wzmacniania i współpracy oraz wskazują na znaczenie zwiększania i dywersyfikacji możliwości finansowania współpracy w dziedzinie sztuki i nauki. Projekt EPIC (EU-Pacific Partnerships for ICT RDI) ma na celu rozwój europejskich działań wspierających współpracę w określonych obszarach badań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w Australii, Nowej Zelandii i Singapurze. W pierwszej kolejności prace w ramach projektu obejmują inteligentne narody, odporne i zrównoważone miasta oraz otwartą i cyfrową naukę. Inicjatywa EPIC bazuje na dialogu polityki współpracy, analizach możliwości badawczych oraz zaleceniach z poprzednich projektów z udziałem tych krajów. Oprócz przygotowania zaleceń politycznych i poradnika na temat programów w Australii, Nowej Zelandii i Singapurze dla badaczy z UE zespół projektowy organizuje wydarzenia i spotkania z interesariuszami. Ich celem jest wzmocnienie istniejących synergii w dziedzinie badań i rozwoju między UE a trzema krajami docelowymi oraz określenie nowych priorytetów i możliwości współpracy. Więcej informacji: strona projektu EPIC

Kraje

Austria

Powiązane artykuły