Skip to main content

CRitical Incident management training System using an Interactive Simulation environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszanie szkoleń dla bezpieczeństwa lotnisk

W sytuacji kryzysowej personel lokalny musi sprawnie współpracować z różnorodnymi ekipami ratowniczymi w trudnych i niepowtarzalnych warunkach. Jedna z inicjatyw unijnych zajęła się zaprojektowaniem nowoczesnej technologii symulacji i gier, która pozwoli nadzorcom i personelowi na lotniskach lepiej przygotowywać się do sytuacji kryzysowych.

Gospodarka cyfrowa

Bezpieczeństwo lotnisk stało się kluczowym zagadnieniem dla sektora turystycznego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Critical incident management training system using an interactive simulation environment" (CRISIS) opracowano przełomowe rozwiązania zarządzania sytuacjami kryzysowymi, które umożliwią szkolenie pracowników ochrony i zespołów ratowniczych na lotniskach. Uczestnicy projektu zbadali możliwości modyfikowania istniejących procedur i systemów szkoleniowych w celu optymalnego wykorzystania potencjału nowego, interaktywnego środowiska szkoleniowego i wypełnienia zidentyfikowanych luk szkoleniowych. Rozwinięto prototypowe, interaktywne środowisko symulacyjne szkolące pracowników zarządzania kryzysowego i odpowiedni personel na różnych poziomach organizacji, unikając przy tym przewidywalnych ćwiczeń symulacyjnych z wcześniej przygotowanymi typowymi działaniami. W ramach projektu powstało rozwiązanie zabezpieczające umożliwiające prowadzenie szkoleń na żądanie dzięki oprogramowaniu symulującemu złożone zachowania grupowe w scenariuszach ćwiczeń oraz zintegrowaniu technologii pokrewnych zapewniających niezawodne działanie. Przeprowadzono badania terenowe we współpracy z policją i strażą pożarną oraz prawdziwe ćwiczenia na Islandii, w Portugalii i w Wielkiej Brytanii. Zajęto się też badaniem zaawansowanych technik decyzyjnych, tworząc wyrafinowane szablony ćwiczeń i umożliwiając osobom planującym ćwiczenia tworzenie skomplikowanych scenariuszy i złożonych sytuacji szkoleniowych. Uczestnicy projektu CRISIS opracowali konfigurowalne narzędzia pozwalające uwzględniać różne sytuacje i środowiska oraz skalować symulacje odpowiednio do wielkości lotniska. System pozwoli w czasie rzeczywistym informować instruktora o wynikach osób odbywających szkolenie. Będzie też wyposażony w aplikację na urządzenia mobilne i tablety, z której instruktorzy będą mogli monitorować przebiegu szkoleń. Przeprowadzono szeroko zakrojone analizy i testy w celu zweryfikowania wygody obsługi systemu i efektywności szkoleń. Dzięki projektowi CRISIS służby ratownicze i pracownicy zarządzania kryzysowego z całego świata mogą brać udział w symulacjach szkoleniowych zwiększających ich gotowość do reagowania w sytuacjach awaryjnych. Pozwoli to lepiej chronić lotniska i podróżnych.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo lotnisk, szkolenia ochrony, kryzys, technologie gier, środowisko symulacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania