Skip to main content

Improving, transference and applicability of knowledge in conservation and characterization technologies in cattle breeds from Egypt and the Iberian Peninsula

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona bydła w krajach śródziemnomorskich

Lokalne rasy bydła w Egipcie oraz na Półwyspie Iberyjskim są zagrożone w związku z popularnością ras międzynarodowych. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, badacze poświęcili swój czas na pogłębienie wiedzy z danego regionu i zdobywanie umiejętności z zakresu badań molekularnych nad lokalnymi rasami bydła.

Zmiana klimatu i środowisko

W porównaniu z rasami międzynarodowymi lokalne rasy bydła są często dobrze przystosowane do warunków lokalnych. Mimo tej wrodzonej przewagi, w Egipcie oraz w innych krajach śródziemnomorskich nie zajęto się jeszcze ochroną różnorodności lokalnych ras bydła, które są obecnie zagrożone wyginięciem. Finansowany ze środków UE projekt CATTLECON IKTA powołano w celu rozwinięcia potencjału badawczego w tej dziedzinie. W jego realizację zaangażowały się Uniwersytet w Kordobie (Hiszpania) oraz Uniwersytet Ain Shams (Egipt). Uczestnicy projektu CATTLECON IKTA utworzyli stałą sieć badawczą pomiędzy tymi instytucjami, aby umożliwić współdzielenie wiedzy molekularnej i genetycznej oraz odpowiednich narzędzi. Wśród nich można wymienić internetową platformę szkoleniową, która jest dostępna na stronie internetowej projektu. Na Uniwersytecie Ain Shams zorganizowano również dwa szkolenia dla absolwentów oraz badaczy ze studiów podyplomowych. Podczas jednego z nich skoncentrowano się na ochronie zasobów genetycznych bydła, a podczas drugiego na genetycznych technikach ochrony inwentarza żywego. Ponadto zorganizowano pomiędzy tymi dwoma uniwersytetami kilka wymian naukowych, mających na celu budowanie potencjału badawczego oraz wzmacnianie powiązań instytucjonalnych. Podsumowując, inicjatywy podejmowane w ramach projektu CATTLECON IKTA znacząco przyczyniły się do wspierania badań nad ochroną bydła w regionie śródziemnomorskim.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania