Skip to main content

MULTILAYERED WOOD-BASED EXTERIOR DOORS WITH ENHANCED ACOUSTIC INSULATING PROPERTIES FOR DWELLINGS, SANITATION AND EDUCATIVE CENTRES

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cichsze i bezpieczniejsze drzwi

Europejscy producenci drzwi muszą przestrzegać coraz bardziej rygorystycznych norm budowlanych, a jednocześnie obniżać koszty produkcji. Nowe konstrukcje drzwi o ulepszonych parametrach pozwolą spełniać przepisy europejskie, a przy tym pomogą mniejszym przedsiębiorstwom konkurować na rynku.

Technologie przemysłowe

Europejscy producenci drewnianej stolarki budowlanej, a w szczególności drzwi, mają obecnie trudności ze skutecznym konkurowaniem na rynku. Przyczyn jest wiele, ale najważniejsze z nich to przepisy UE określające dopuszczalny poziom hałasu oraz dostępność tańszych produktów z importu. Za cel projektu SILENTWOOD przyjęto wyrównanie szans w tym sektorze. Projekt był realizowany przez trzy lata przez konsorcjum złożone z 11 członków i zakończył się w kwietniu 2013 r., otrzymując łączne dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln EUR. Partnerzy projektu postanowili pomóc producentom europejskim w spełnianiu wymogów nowych przepisów unijnych dotyczących materiałów budowlanych, a jednocześnie poprawić ich sytuację na rynku. Zdefiniowano dwa cele ogólne projektu: opracowanie nowej konstrukcji drzwi zmniejszającej hałas oraz zaprojektowanie i zweryfikowanie kompletnego systemu drzwiowego. Wynikowe drzwi miałyby niezbędną certyfikację akustyczną i przeciwpożarową, a dodatkowo spełniały wymogi mechaniczne i termiczne. Byłyby przy tym przyjazne dla środowiska, lekkie i niedrogie. Prace projektowe rozpoczęto od oceny i wyboru możliwych kierunków tworzenia innowacyjnej struktury warstwowej. Najlepszą konstrukcję rozwinięto i dopracowano do poziomu gotowości do produkcji. Następnie wykonano różnorodne prototypy, które zostały poddane ocenom i testom. Kolejnym etapem było porównanie dostępnych materiałów i opracowanie optymalnej ich kombinacji. Z uzyskanego technologicznego materiału drzewnego wykonano drzwi. Stworzono specjalnie dostosowany moduł do oprogramowania inżynierskiego, którego zadaniem jest symulowanie przenoszenia dźwięku przez panele z badanego materiału. Oprogramowanie symuluje też właściwości mechaniczne i inne. Zastosowanie symulacji pozwoliło ograniczyć liczbę testów laboratoryjnych. Wyniki wszystkich tych prac wykorzystano do stworzenia prototypów nowatorskich drzwi warstwowych wykonanych z drewna kompozytowego i innych materiałów, które następnie poddano dalszym testom. Wynikowe produkty spełniają wymagania docelowe i są już gotowe do wprowadzenia na rynek. W ramach projektu poświęcono wiele uwagi przygotowaniom do wprowadzania nowych produktów na rynek, opracowując między innymi plan finansowy i inwestycyjny. Wśród innych prac można wymienić działania upowszechniające, w tym udział w konferencjach i targach branżowych, witrynę internetową projektu, artykuły w czasopismach naukowych i publikacje ogólne, miedzy innymi biuletyny i plakaty. Projekt SILENTWOOD pomoże producentom europejskim w odzyskaniu udziału w rynku, jednocześnie dostarczając europejskim odbiorcom wysokiej jakości drzwi spełniających wszystkie niezbędne normy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania