Skip to main content

Microbial Electrochemical Cells with modified electrode based on ‘forest’ like carbon nanotube (CNTs) and CNT- conducting polymers nanocomposites

Article Category

Article available in the folowing languages:

Konwersja ścieków w elektryczność

Oczyszczalnie ścieków skrywają skarb w postaci energii chemicznej zawartej w bioodpadach, które można przekonwertować w elektryczność. Nowatorskie elektrochemiczne bioreaktory wykorzystujące nanorurki węglowe mogą wkrótce urzeczywistnić zastosowania na skalę przemysłową.

Energia

Drobnoustrojowe ogniwa elektrochemiczne to obiecująca technologia, dająca szanse na wykorzystanie energii odnawialnej, jednak wydajność konwersji napotyka przeszkody pod postacią kosztów wdrażania. Dzięki wsparciu UE projekt BEC-ME pozwolił naukowcom na opracowanie ulepszonych elektrod opartych na nanorurkach węglowych. Umożliwiło to przyłączanie się bakterii do elektrody oraz usprawniło transfer elektronów i utlenianie substratów. Węgiel zapewnia dobrą biokompatybilność, stabilność chemiczną oraz przewodnictwo, zachowując niskie koszty. Nanomateriały cechują się wysokim stosunkiem powierzchni do objętości, a dzięki lepszym możliwościom sorpcji bakterii w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami porowatymi są idealne do zwiększania zdolności unieruchamiania bakterii. Podobnie jak ma to miejsce w ogniwach paliwowych, katalizatory odgrywają kluczową rolę dla wydajności konwersji. W tym przypadku katalizatorem są elektroaktywne błony biologiczne unieruchomione na elektrodach. Zespół opracował je w oparciu o nanorurki węglowe. Azot może zwiększyć pozytywny ładunek, promując przyłączanie bakterii. Zespół przetestował kilka zawierających azot modyfikatorów, w tym kwasy, zasady i sole diazoniowe. Modyfikacja nanorurek węglowych przy pomocy soli diazoniowych wykazała większą generację mocy przez drobnoustrojowe ogniwa elektrochemiczne, co korelowało z większą powierzchniową zawartością azotu. Naukowcy przebadali następnie konwersję nanorurek z polimerów przewodzących w nanorurki węglowe zawierające azot. Zespół skarbonizował nanorurki z polimerów przewodzących zawierające azot (polianilinę i polipirol), aby ponownie skorzystać z właściwości węgla, azotu i architektury nanorurek. Wydajność elektrochemiczna drobnoustrojowych ogniw elektrochemicznych w porównaniu do zwykłych nanorurek węglowych zwiększyła się jeszcze bardziej. Projekt BEC-ME dokonał istotnych postępów na polu identyfikacji materiałów do tworzenia elektrod i procesów modyfikacyjnych, które zwiększają wydajność generowania elektryczności przez drobnoustrojowe ogniwa elektrochemiczne. Urzeczywistnienie zastosowania tej technologii na skalę przemysłową może zapewnić istotne źródło energii odnawialnej w oczyszczalniach ścieków w miastach i mniejszych miejscowościach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania