European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Demonstration of INTElligent grid technologies for renewables INTEgration and INTEractive consumer participation enabling INTEroperable market solutions and INTErconnected stakeholders

Article Category

Article available in the following languages:

Jak połączyć obywateli i dostawców rozwiązań w zakresie inteligentnych sieci?

Nowe zatwierdzone technologie i rozwiązania przybliżają nas do powstania w pełni zintegrowanych i wysoce wydajnych systemów inteligentnych sieci.

Energia icon Energia

W czasach, gdy Europa dąży do ograniczenia swojego śladu węglowego, wspiera wykorzystywanie zasobów odnawialnych i zwiększa wydajność energetyczną, coraz więcej państw członkowskich UE wprowadza systemy inteligentnych sieci. Te innowacyjne, zaawansowane i inteligentne rozwiązania obejmują szereg komponentów operacyjnych i energetycznych, takich jak inteligentne liczniki i urządzenia czy zaawansowane narzędzia zarządzania siecią. W tworzenie inteligentnych sieci zaangażowanych jest kilka zainteresowanych stron – od operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) po sprzedawców detalicznych energii, agregatorów, producentów i konsumentów. Jednak podłączenie wszystkich tych podmiotów do systemu w stabilny i skoordynowany sposób stanowi nie lada wyzwanie. To właśnie z tym zadaniem zmierzy się zespół finansowanego przez UE projektu InteGrid (Demonstration of INTElligent grid technologies for renewables INTEgration and INTEractive consumer participation enabling INTEroperable market solutions and INTErconnected stakeholders). Koordynowany przez EDP Distribuição, portugalskiego operatora systemu dystrybucyjnego, projekt przygotowuje grunt pod rozwój i wprowadzenie inteligentnych sieci. „Dążymy do tego, by OSD stanowili trzon nowego sektora, w którym technologia inteligentnych sieci stanowić będzie podstawę infrastruktury”, mówi Ricardo Bessa, dyrektor techniczny projektu.

Połączyć części systemu w inteligentną sieć

W przypadku tradycyjnych systemów sieci elektryczność wytwarzana jest w ogromnych elektrowniach, a następnie przesyłana do gospodarstw domowych i budynków przewodami obsługiwanymi przez OSD. Z kolei w systemach inteligentnych sieci energia generowana jest najczęściej lokalnie i przesyłana do sieci dystrybucyjnych. Za przykład posłużyć może panel fotowoltaiczny znajdujący się na dachu, który połączony jest z małą elektrownią. Te innowacyjne komponenty inteligentnych sieci nazywane są rozproszonymi zasobami energetycznymi, a ich integracja, optymalizacja i zarządzanie nimi stanowią główne wyzwania modelu inteligentnych sieci. Projekt InteGrid powstał z myślą o rozwiązaniu tych problemów za pomocą opracowanych przez zespół innowacyjnych metod wydajnego zarządzania energią przez samych konsumentów. „Nasze rozwiązanie pozwala na odłożenie inwestycji w infrastrukturę w czasie, przynosząc oszczędności dla całego systemu dystrybucji, a w efekcie obniżając ceny energii dla konsumentów”, wyjaśnia Ricardo Mendes André, członek działu ds. europejskich projektów i polityk z przedsiębiorstwa EDP Distribuição i koordynator projektu InteGrid. W tym celu zespół projektu zaprezentował, jak OSD mogą umożliwić różnym zainteresowanym stronom aktywny udział w rynku energii, rozwijając nowe modele biznesowe i wykorzystując nowe podejścia do zarządzania danymi. Uczestnicy zademonstrowali także skalowalne i możliwe do powielenia rozwiązania pozwalające OSD na obsługę sieci składającej się z wielu rozproszonych zasobów energetycznych, w której aktywny udział obywateli odgrywa istotną rolę. „W przypadku koncepcji InteGrid, która wpisuje się w założenia unijnej polityki, rola OSD polega na zapewnianiu niezawodnej i wydajnej dystrybucji energii za pośrednictwem ekologicznego, solidnego i oszczędnego systemu energetycznego”, dodaje Sergio Potenciano Menci, inżynier z Austriackiego Instytutu Technologicznego, jednego z partnerów projektu. „Jednocześnie system InteGrid wspiera także konsumenta, który stanowi jego podmiot strategiczny i jednego z głównych beneficjentów”.

Demonstracja i walidacja

Skuteczność rozwiązania InteGrid poddano ocenie w trzech ośrodkach demonstracyjnych: w Szwecji, Słowenii i Portugalii. Każdy z nich skupiał się na konkretnej kwestii poruszanej w ramach projektu. Na przykład w Szwecji badacze pracowali nad rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią dla gospodarstw domowych, a zespół w Słowenii stworzył wirtualną elektrownię. W Portugalii połączono strategie angażowania konsumentów, które wcześniej zademonstrowano w Szwecji i Słowenii, tworząc centrum Grid and Market Hub. Zdaniem Bessy to właśnie ono stanowi najważniejszy owoc projektu. „Jest to wielousługowa platforma obsługująca kilku użytkowników, która łączy sieć dystrybucyjną i wszystkie zainteresowane strony, w tym konsumentów”, podsumowuje.

Słowa kluczowe

InteGrid, inteligentne sieci, zasoby odnawialne, efektywność energetyczna, sieci elektroenergetyczne, operatorzy systemów dystrybucyjnych, rozproszone zasoby energetyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania