Skip to main content

Dynamics and Cooperative Phenomena in Complex Physical and Biological Media

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dynamika systemów złożonych

Innowacyjny projekt badawczy stał się okazją do połączenia wysiłków szeregu kluczowych instytucji naukowych, aby zbadać dynamikę systemów złożonych, zarówno fizycznych, jak i biologicznych.

Zdrowie

Systemy złożone to duże systemy biologiczne, fizyczne lub społeczne, których całościowego działania nie można przewidzieć na podstawie poszczególnych właściwości systemu. Stanowią one jedno z największych wyzwań współczesnej fizyki. W skład interdyscyplinarnego zespołu, finansowanego przez UE projektu DCP-PHYSBIO (Dynamics and cooperative phenomena in complex physical and biological media), weszli specjaliści z dziedziny fizyki materii skondensowanej, fizyki statystycznej, polimerów, matematyki, fizyki chemicznej i informatyki. Szeroki zakres wiedzy eksperckiej obejmował przejścia fazowe i zachowania kooperacyjne, systemy dynamiczne i kinetykę chemiczną. Zespół analizował systemy niefizyczne i te, których zachowanie zależało od szczegółowych parametrów systemu. Badano w szczególności zmiany faz i krytyczność (punkt, w którym nie istnieje granica faz) systemów złożonych. Zagadnienia te przebadano z użyciem matryc polimerowych, które służyły za szkielet całego systemu. Druga część prac koncentrowała się na dynamice w domenach komórkowych i podkomórkowych. Badania prowadzone w ramach tej fazy obejmowały statystyczne modelowanie sił i ruchów. Wpływ wewnętrznych składników substratu analizowano np. w odniesieniu do wiązania białek w specyficznych miejscach molekuł DNA. W projekcie DCP-PHYSBIO duży nacisk kładziono na rozpowszechnianie wyników, co przełożyło się na ponad 80 publikacji, 3 prezentacje na międzynarodowych konferencjach i 4 większe warsztaty, które ułatwiały wymianę naukową. W ramach projektu promowano również współpracę międzynarodową oraz pogłębianie aktualnej wiedzy o systemach złożonych. Jest to niezwykle ważna dziedzina o różnorodnych zastosowaniach.

Słowa kluczowe

Dynamika, systemy złożone, fizyczny, biologiczny, interdyscyplinarny, współpraca międzynarodowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania