Skip to main content

Strengthening University of Nova Gorica Research Potential in Environmental Sciences and Novel Nanomaterials

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uniwersytet w Novej Goricy zwiększa potencjał badawczy

Słowenia staje się coraz bardziej znana w środowiskach naukowych z racji doskonałych wyników w naukach o środowisku oraz dynamicznego rozwoju badań nad nanomateriałami. Jedna z inicjatyw UE zajęła się wspomaganiem potencjału badawczego tego kraju i zwiększaniem jego uczestnictwa w projektach UE.

Zmiana klimatu i środowisko

Położone przy granicy włoskiej słoweńskie miasto Nova Gorica może się poszczycić niezależnym uniwersytetem o ambitnym programie badawczym. Za cel finansowanego przez UE projektu SUNGREEN (Strengthening University of Nova Gorica research potential in environmental sciences and novel nanomaterials) przyjęto wzmocnienie potencjału badawczego uczelni, szczególnie w zakresie nanotechnologii i nauk o środowisku. Istotne też było zwiększenie bazy wiedzy i unowocześnienie sprzętu badawczego. Realizując wyznaczone cele, nawiązano szereg kontaktów badawczych, co umożliwiło wartościową wymianę wiedzy w tych dwóch ważnych obszarach. Badacze odwiedzili liczące się europejskie instytucje badawcze zajmujące się naukami o środowisku i nanomateriałami oraz przyjęli rewizyty, aby wymieniać się wiedzą i planować wspólne prace badawcze. Dzielono się wiedzą i doświadczeniem w takich dziedzinach, jak infrastruktura mikroskopowa, technologia cienkich warstw, fotoelektrochemia i osadzanie warstw tlenków. Ponadto zatrudniono 10 ekspertów z sąsiadujących regionów specjalizujących się w różnych dziedzinach badawczych, w tym syntezie nanomateriałów, charakterystyce strukturalnej i badaniach spektroskopowych nanomateriałów do zastosowań w ochronie środowiska i energetyce. Utworzono biuro kontaktów z przemysłem i opracowano strategię ochrony własności intelektualnej, co umożliwiło owocną współpracę z lokalnymi i europejskimi przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi, rządami i agencjami, jak również europejskimi i słoweńskimi platformami technologicznymi. Partnerzy konsorcjum zakupili, zainstalowali i pomyślnie wprowadzili do użytku mikroskopy elektronowe dwóch różnych typów. W ramach projektu SUNGREEN zorganizowano też dwie międzynarodowe konferencje i dwa warsztaty dotyczące nauk o środowisku i nanomateriałów. Projekt SUNGREEN umożliwił budowę partnerstwa strategicznego Uniwersytetu z europejskimi ośrodkami badawczymi, rekrutowanie doświadczonych badaczy i pozyskiwanie najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, co w połączeniu ze zwiększaniem widoczności uczelni przyczyni się do lepszej integracji z europejską przestrzenią badawczą (EPB). Dzięki wsparciu projektu Uniwersytet w Novej Goricy stał się jednym z czołowych europejskich ośrodków badań w dziedzinie nanomateriałów i nauk o środowisku.

Słowa kluczowe

Nova Gorica, SUNGREEN, nauki o środowisku, nanomateriały, nanotechnologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania