Skip to main content

The European Research Infrastructure for Thermochemical Biomass Conversion

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejska infrastruktura konwersji biomasy w biopaliwo

Unijna sieć pomogła w poprawie współpracy między ośrodkami badawczo-rozwojowymi zajmującymi się technologiami termochemicznymi, udostępniając naukowcom wysokiej klasy laboratoria doświadczalne i usługi w różnych krajach Europy.

Technologie przemysłowe
Energia

Przetwarzanie na biopaliwa odpadów z żywych organizmów, takich jak rośliny i drzewa (biomasa) może przyczynić się do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W najbardziej uprzemysłowionych krajach Europy znajdują się wysokiej klasy laboratoria doświadczalne, w których naukowcy pracują nad problemami dotyczącymi produkcji biopaliw i tworzenia biorafinerii. Konsorcjum złożone z 26 podmiotów zainicjowało projekt BRISK (The European research infrastructure for thermochemical biomass conversion) finansowany ze środków UE, aby wspierać i promować wspólne badania nad termochemicznym przetwarzaniem biomasy w partnerskich laboratoriach badawczych. Inicjatywa BRISK propagowała kulturę współpracy w europejskim środowisku naukowym poprzez połączenie działań dotyczących tworzenia sieci, prowadzenia wspólnych badań i oferowania międzynarodowego dostępu. Opracowano też protokoły i bazy danych ułatwiające wymianę i porównywanie danych eksperymentalnych. Ponadto partnerzy projektu zajmowali się opracowywaniem zaawansowanych metod pomiarowych i procedur termochemicznej konwersji biomasy. Metody te umożliwiają oznaczanie między innymi trudno mierzalnych substancji, takich jak cząstki stałe, smoły i siarka. Udoskonalono też technologię gazyfikacji termicznej oraz technologie uszlachetniania, aby poprawić elastyczność instalacji generatora gazu. Uczeni udoskonalili metody zaawansowanego testowania i optymalizacji procesów katalitycznych przetwarzania gazu biosyntetycznego w ciecze drugiej generacji lub biopaliwa gazowe. Szczególny nacisk położono na paliwa syntetyczne wytwarzane techniką Fischera-Tropscha, a także na syntetyczny gaz ziemny, eter dimetylowy oraz metanol. Partnerzy projektu wykorzystali szereg różnych dostępnych w Europie źródeł biomasy, takich jak drewno, uprawy energetyczne, odpady rolnicze i inne niespożywcze materiały biogenne do termicznego przetwarzania biomasy. Materiałami wykorzystanymi w katalizie były zeolity, związki kobaltu, tlenki chromu i glinu, a także oliwin. Badano też działanie substancji zanieczyszczających, takich jak smoły w ogniwach paliwowych ze stałym tlenkiem oraz cynk i ołów w popiele. Dzięki połączeniu infrastruktur dostępnych w różnych laboratoriach, działania prowadzone w ramach projektu BRISK objęły cały łańcuch wartości. Dzięki temu możliwe stało się prowadzenie badań od przygotowania materiału na biomasę, przez konwersję i obróbkę po utylizację. Zwiększenie wykorzystania biomasy bez pogarszania jej stabilności stanowi europejski priorytet energetyczny i może być powiązane z docelowym poziomem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dostaw i integracja z innymi sektorami przemysłowymi, jak na przykład rolnictwo, również odgrywają tu ważną rolę. Innym elementem kluczowym dla realizacji tego celu jest sprawniejsze wykorzystanie biopaliw i produktów w zaawansowanych urządzeniach do konwersji biomasy i biorafineriach.

Słowa kluczowe

Termochemiczne, biomasa, BRISK, biopaliwo, biorafineria

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania