Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

Article Category

Article available in the following languages:

Nowatorskie modele i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo prac budowlanych

Coraz szerszemu stosowaniu nanomateriałów wytwarzanych przemysłowo w europejskiej branży budowlanej towarzyszą rosnące obawy związane z ich bezpieczeństwem. W ramach jednej z inicjatyw UE stworzono łatwe w użyciu i opłacalne metody zapewnienia ochrony pracownikom.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Za cel finansowanego ze środków UE projektu SCAFFOLD (Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry) przyjęto wspomaganie kontroli nad kontaktem zawodowym z nanomateriałami wytwarzanymi przemysłowo poprzez opracowanie, przetestowanie, zweryfikowanie i upowszechnianie strategii, metod i narzędzi oprogramowania. Partnerzy projektu rozpoczęli od zgromadzenia, przeglądu i analizy odpowiednich informacji ilościowych i jakościowych oraz danych na temat istniejących strategii i narzędzi do ochrony pracowników przed nanomateriałami wytwarzanymi przemysłowo. Zajęto się między innymi oceną ryzyka, ochroną przed zagrożeniami, kontrolowaniem zagrożeń i zarządzaniem ryzykiem. Tworząc innowacyjne strategie ograniczania ryzyka dla wybranych scenariuszy i produktów w sektorze budowlanym, badacze zajęli się pięcioma rodzajami nanomateriałów wytwarzanych przemysłowo, sześcioma zastosowaniami budowlanymi i 26 scenariuszami kontaktu zawodowego z tymi materiałami. Prace zaowocowały stworzeniem niezawodnego, w pełni sparametryzowanego modelu zarządzania ryzykiem wspomagającego kontrolowanie kontaktu zawodowego z nanomateriałami wytwarzanymi przemysłowo w całym cyklu ich eksploatacji w budownictwie. Ponadto stworzono pakiet oprogramowania wspomagający diagnozowanie, wdrażanie i audytowanie modelu w dużych i małych firmach budowlanych. Model zarządzania ryzykiem poddano testom i weryfikacji wraz z badanymi nanomateriałami w pięciu scenariuszach zastosowań przemysłowych w różnych firmach budowlanych. Aby promować stosowanie modelu SCAFFOLD w całym europejskim sektorze budowlanym, partnerzy projektu opracowali cztery podręczniki dla kierowników ds. BHP dotyczące najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania ryzyku, oceny ryzyka, metod ochrony i zarządzania ryzykiem. Dostarczono też plan rozwoju i strategię przyszłego zarządzania kontaktami zawodowymi z nanomateriałami wytwarzanymi przemysłowo. Trwają prace nad podręcznikiem zarządzania ryzykiem. Wyniki projektu SCAFFOLD obejmują szereg skutecznych rozwiązań dla europejskiego sektora budowlanego. Przedsiębiorstwa będą teraz lepiej przygotowane do wykonywania prawidłowych ocen ryzyka i zapewniania bezpiecznych warunków pracownikom mającym kontakt z nanomateriałami wytwarzanymi przemysłowo.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo pracy, sektor budowlany, nanomateriały wytwarzane przemysłowo, kontakt zawodowy, zarządzanie ryzykiem

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania