European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Low Embodied Energy Advanced (Novel) Insulation Materials and Insulating Masonry Components for Energy Efficient Buildings

Article Category

Article available in the following languages:

W kierunku budynków prawie zeroenergetycznych

Naukowcy wspierani ze środków UE pracują nad nowatorskimi nieorganicznymi materiałami polimerowymi nadającymi się do izolacji zarówno nowych, jak i modernizowanych budynków.

Energia icon Energia

Wartości energii wcielonej najczęściej stosowanych materiałów izolacyjnych w budownictwie obecnie pozostają na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, materiały te bywają wysoce palne, łatwo kurczliwe, a także mogą zanieczyszczać środowisko wewnątrz budynku. Finansowany przez UE projekt LEEMA opracowuje nieorganiczne izolacyjne materiały niepalne nowej generacji i komponenty murarskie. Zaliczają się do nich materiały luźno wypełniające (LFM), tablice piankowe, tablice z perlitu ekspandowanego, spoiwa polimerowe i cegły polimerowe. Ponadto opracowane produkty będą obojętne chemicznie i nietoksyczne, gwarantując tym samym czyste środowisko wewnątrz budynku. Ponieważ będą się nadawały do utylizacji, ich wpływ na środowisko zostanie zminimalizowany. Do tego celu naukowcy wykorzystują obojętne chemicznie, naturalne surowce glinokrzemianowe pochodzące z odpadów "o zerowej energii wcielonej" mineralnej eksploatacji przemysłowej oraz innych odpadów przemysłowych i produktów ubocznych. Ich wyjątkowy i korzystny skład chemiczny i mineralogiczny pozwala na zastosowanie nowatorskich procesów energooszczędnej syntezy opartych na polimeryzacji nieorganicznej i rozszerzalności cieplnej. Poprzez dodanie odpowiednich mineralnych produktów ubocznych, które łatwo reagują z powyższymi odpadami, można formować obojętne stabilne struktury. Tego typu energooszczędne procesy wytwórcze i zastosowanie odpadów jako surowców zmniejszą energię wcieloną na poziomie komponentu o co najmniej 50%. Ponadto oczekuje się, że łączne koszty spadną o 15% w porównaniu do bieżących rozwiązań. Dotychczas naukowcy zidentyfikowali i scharakteryzowali glinokrzemianowe materiały odpadowe właściwego typu. Przeprowadzono także szczegółowe badanie reakcji polimeryzacji nieorganicznej i zidentyfikowano optymalne warunki przetwarzania dla wszystkich materiałów. Co więcej, opracowano różne formy użytkowe LFM, spoiw polimerowych i tablic piankowych. Obecnie trwają przygotowania do produkcji LFM na skalę pilotażową. Materiały LFM stosowane są do luźnej izolacji w murach szczelinowych, perlit ekspandowany natomiast jako materiał zastępczy w produktach formowanych i cegłach, ze względu na niższą przewodność cieplną. Działania w ramach projektu są zgodnie z wymogami dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Projekt LEEMA stwarza możliwości zwiększenia liczby budynków, które nie tylko spełniają obecne minimalne wymogi energetyczne, ale charakteryzują się większą energooszczędnością.

Słowa kluczowe

Nieorganiczny, polimer, izolacyjny, materiał luźno wypełniający, pianka, perlit, glinokrzemian, budynek o zerowej energii wcielonej, odpady

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania