Skip to main content

Cross-Organisational Assessment and Development of Intellectual Capital

Article Category

Article available in the folowing languages:

Małe przedsiębiorstwa zyskują na współpracy

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są postrzegane jako serce innowacyjności oraz kręgosłup europejskiej gospodarki, a także ważny czynnik napędzający wymianę wiedzy i pomysłów.

Gospodarka cyfrowa

MŚP są motorem wielu programów oraz procesów ekonomicznych w wielu krajach Europy i świata. Globalizacja jest pewnym realnym zagrożeniem dla europejskich MŚP, ale czasami może być również niedostrzegalnym sprzymierzeńcem. Od klientów po rynki, dostawców i zasoby, przez finansowanie i wydatki — ze wszystkich firm to MŚP są najbardziej narażone na skutki globalizacji. W ramach projektu "Cross-organisational assessment and development of intellectual capital" (CADIC) stworzono platformę do wymiany wiedzy i pomysłów. Tworzenie sieci pozwala przetrwać małym firmom w zglobalizowanym świecie. Współpraca powoduje, że lokalne firmy i agencje tworzą regionalny kapitał, umacniając gospodarkę. Projekt CADIC pomógł dużej liczbie MŚP w założeniu i umocnieniu klastrów networkingowych. Solidnie ramy naukowe CADIC stanowią skuteczny model w tym zakresie. Opracowano wspólny język, który zwiększa zaufanie i ułatwia współpracę w klastrach. Następnie grupy wspólnie poszukują produktywnych nisz, aby umocnić swoje sektory. MŚP i dostawcy usług prowadzeni są przez oddolny proces budowania klastra, który umacnia ich współpracę opartą na kapitale intelektualnym. System porównawczy umożliwia MŚP analizowanie zalet i wad ich zasobów niematerialnych oraz porównanie ich z zasobami innych organizacji. Pomaga to znaleźć obszary wymagające poprawy, a tym samym wspiera podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania. Prace miały też na celu pobudzenie inwestycji na poziomie klastrów. Uproszono też komunikację z bankami i innymi inwestorami. Zespół opracował i wdrożył niestandardową platformę internetową udostępniającą bardzo potrzebne narzędzie do motywowania pracowników MŚP. System ten nosi nazwę CROFT (CADIC Relational Online Framework and Toolset). Usługi CADIC dostarczają metodologii, usług i narzędzi do wspierania opartej na kapitale intelektualnym współpracy między MŚP, w tym w zakresie programów szkoleniowych dotyczących różnych zagadnień. Ze strony projektu CADIC można pobrać wiele materiałów.

Słowa kluczowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa, globalizacja, wymiana wiedzy, wymiana pomysłów, networking

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania