Skip to main content

The Biodiversity, Systematics and Guide to the Identification of Marine Benthic Ciliates

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca UE i Chin w zakresie drobnoustrojów dna morskiego

Naukowcy z Chin i UE połączyli siły, by pogłębić naszą wiedzę na temat roli morskich orzęsków bentonicznych w środowisku naturalnym.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu "The biodiversity, systematics and guide to the identification of marine benthic ciliates" (BENTHIC CILIATES) zbadano różnorodność gatunkową orzęsków. Orzęski to organizmy jednokomórkowe pokryte przypominającymi włosy wypustkami, znanymi jako rzęski. Organizmy te mogą służyć za wskaźnik jakości środowiska. Jednak niewiele wiadomo o orzęskach bentonicznych, których środowiskiem życia jest dno morskie. W ramach projektu przeprowadzono trzy podstawowe działania. Dwa pierwsze obejmowały badanie różnorodności gatunkowej morskich orzęsków bentonicznych i dostarczenie danych w zakresie sekwencjonowania molekularnego w odniesieniu do wybranych grup taksonomicznych. Trzecie zaś obejmowało opracowanie internetowego przewodnika służącego do identyfikacji orzęsków. Zebrano szereg próbek osadów z różnych lokalizacji testowych wzdłuż południowego i północno-wschodniego wybrzeża Chin i przekazano do hodowli laboratoryjnej. Naukowcy obserwowali i fotografowali żyjące orzęski. Zabarwili próbki przy użyciu technik impregnowania srebrem, aby ujawnić ich szczegółową strukturę i stworzyć trwałe przezrocza. Dane morfologiczne i statystyczne uzyskane z żywych i zabarwionych próbek wykorzystano do identyfikacji 45 gatunków morskich orzęsków bentonicznych. Następnie zespół zbadał różnicowanie i wzrost (morfogenezę) czterech gatunków. W projekcie BENTHIC CILIATES przeprowadzono ekstrakcję DNA i wzmacnianie łańcuchowej reakcji polimerazy dla 30 gatunków i uzyskano dane sekwencji dla 15 gatunków. Przeprowadzono także analizę filogenetyczną, która ujawniła związki ewolucyjne wśród grup organizmów, dla 10 gatunków. Inne działania projektu obejmowały przegląd piśmiennictwa i kompilację danych w celu stworzenia ogólnie dostępnego przewodnika internetowego do identyfikacji orzęsków bentonicznych. Strukturę przewodnika stworzono przy użyciu strony Scratchpad . Projekt wykorzystał trzy główne kryteria, na jakich opiera się współczesna taksonomia orzęsków: morfologię, morfogenezę i strukturę molekularną. To zaowocowało odkryciem trzech nowych rodzajów, 11 nowych odmian gatunkowych i 19 nowych rekordów w Chinach. Dane uzyskane w wyniku sekwencjonowania molekularnego umożliwiły solidniejszą klasyfikację kilku gatunków, których taksonomia była dotychczas niepotwierdzona. Dane molekularne pomagają także wykazać pokrewieństwo genetyczne między geograficznie odległymi lokalizacjami. To pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy tego typu grupy taksonomiczne są rozpowszechnione, czy też geograficznie ograniczone w swoim rozmieszczeniu. Prace zespołu BENTHIC CILIATES pozwolą lepiej zrozumieć znaczenie orzęsków bentonicznych w morskich ekosystemach drobnoustrojowych, a także ich wpływ na różnorodność gatunków.

Słowa kluczowe

Drobnoustroje dna morskiego, morskie orzęski bentoniczne, orzęski, jakość środowiska, sekwencjonowanie molekularne, morfogeneza, analizy filogenetyczne, związki ewolucyjne, Scratchpad, taksonomia orzęsków, morska ekologia mikrobiologiczna, różnorodność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania