Skip to main content

Sensors system for detection and tracking Of dangerous materials in order to increase the airport Security in the indoor landside area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Radar zwiększa bezpieczeństwo na lotniskach

W UE powstał nowy system ochrony lotnisk, wykorzystujący radar pasma X do skanowania ogólnego oraz śledzenia konkretnych osób. W testach system skutecznie lokalizował cele i śledził podejrzane pojazdy w pobliżu budynków portu lotniczego.

Technologie przemysłowe

Bezpieczeństwo na lotnisku wymaga stosowania pewnych uciążliwych procedur, ale technologie tu stosowane z pewnością będą coraz doskonalsze. Jedną z propozycji jest zastosowanie nieszkodliwego radaru mikrofalowego do wysokorozdzielczego obrazowania na potrzeby bezpieczeństwa wewnątrz, jak i wokół lotnisk. Realizacją tej wizji zajmują się uczestnicy finansowanego przez UE projektu SOS . Liczące pięć członków konsorcjum rozpoczęło prace na początku 2012 r. i ma je kontynuować do końca 2015 r. Główny cel polega na zaprojektowaniu i zbudowaniu nowych czujników obrazowania, które wykrywają niebezpieczne elementy przy pomocy radaru pasma X. System ma nie ingerować w ruch pasażerów. W pierwszych dwóch latach realizacji projektu zdefiniowano wymagania użytkowników i wymagania operacyjne, porównując różne możliwe rozwiązania. Prowadzono doświadczenia z zastosowania radaru pasma X do obserwacji pojazdów na zewnątrz budynków lotniska, w tym w szczególności przy użyciu metody radaru z aperturą syntetyczną (SAR). Metodę tę, w połączeniu z technikami tomograficznymi i odwrotnym przetwarzaniem SAR echa prostego celu ruchomego, poddano ewaluacji pod względem dostarczania danych o wysokiej rozdzielczości. Opracowano także algorytmy do przetwarzania danych z radaru z falami ciągłymi o modulowanej częstotliwości. Wyniki testów potwierdziły zdolność systemu do śledzenia podejrzanych pojazdów wokół lotniska. Symulacje różnych scenariuszy polegających na śledzeniu wielu ruchomych celów, w tym pieszych i pojazdów, także dały obiecujące wyniki. Dotychczasowe testy potwierdziły zadowalającą skuteczność lokalizacji celów i stanowią efektywną demonstrację proponowanej techniki. Efektem projektu SOS będą nowe systemy ochrony lotnisk, umożliwiające wykrywanie zagrożeń, z jakimi nie radzą sobie aktualnie stosowane systemy, co ostatecznie oznaczać będzie bezpieczniejszy transport powietrzny. Nowe technologie oznaczać będą też większą konkurencyjność i możliwości rozwoju dla europejskich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo lotnisk, system bezpieczeństwa, radar pasma X, podejrzany pojazd, budowa lotnisk, radar mikrofalowy, aplikacja do obrazowania, czujnik, radar z aperturą syntetyczną, ruchomy cel, dane o wysokiej rozdzielczości, transport powietrzny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania