Skip to main content
European Commission logo print header

Stem Cells and Cancer Stem Cells in Mouse Mammary Glands

Article Category

Article available in the following languages:

Izolacja nowotworowych komórek macierzystych

Nowotworowe komórki macierzyste stanowią bardzo niewielką część populacji komórek guza. Takie komórki mogą przetrwać leczenie, spowodować wznowę i przerzuty, dając początek nowym guzom.

Zdrowie icon Zdrowie

Nowotworowe komórki macierzyste w stanie spoczynku mogą nie być podatne na toksyczność stosowanych w leczeniu leków, przez co chemioterapia będzie skutkowała zaledwie remisją, lecz nie wyleczeniem. Naukowcy zastanawiają się, czy istnieje możliwość identyfikacji okna terapeutycznego na podstawie różnic pomiędzy zwykłymi komórkami a komórkami macierzystymi, w tym komórkami macierzystymi nowotworów. Głównym celem finansowanego przez UE projektu w ramach współpracy im. Marii Skłodowskiej-Curie "Stem Cells and Cancer Stem Cells in Mouse Mammary Glands" (MG STEM) było wyizolowanie prawidłowych komórek macierzystych z sutków myszy i poznanie profilu ekspresji ich genów. Zależność pomiędzy wyizolowanymi komórkami macierzystymi i nowotworem badano z użyciem modelu raka sutka u myszy. Naukowcy początkowo izolowali wzbogacone komórki spośród prawidłowych komórek macierzystych sutka myszy korzystając z cząsteczek CD24 i CD49f jako markerów. Stwierdzili, że ekspresja liganda receptora Notch Delta-like 1 (Dll1) była znacząco większa w populacjach wzbogaconych komórek macierzystych niż w pozostałych komórkach pobranych z kanalików mlekowych myszy. Stosując jako markery cząsteczki CD24, CD49f i Dll1, wyizolowali wysoce oczyszczone komórki macierzyste. Tylko te komórki umożliwiały odtworzenie sutka w eksperymentach na myszach, w odróżnieniu od komórek wyizolowanych na podstawie markerów CD24 i CD49f. Kolejnym etapem było uzyskanie myszy o wyciszonej ekspresji Dll1 do dalszych badań nad funkcjami wyizolowanej populacji komórek macierzystych. Ogółem, przeprowadzone eksperymenty dowiodły, że komórki, w których ulegało ekspresji białko Dll1 i które miały cechy komórek podstawnych, miały właściwości komórek macierzystych sutka. Te prace stanowiły pierwszy etap ważnego badania na myszach nad rozwojem raka sutka i różnicami pomiędzy komórkami macierzystymi uważanymi za prawidłowe i nowotworowymi komórkami macierzystymi. Naukowcy porównywali ich profile ekspresji, stawiając sobie za cel długoterminowy identyfikację cząsteczek docelowych dla leków do przyszłych interwencji terapeutycznych. Stosowanie sygnatur w postaci komórek macierzystych do zastosowań w leczeniu może okazać się użyteczne również w przypadku innych typów nowotworów.

Słowa kluczowe

Komórki macierzyste, nowotwór złośliwy, guz, sutek, model myszy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania