Skip to main content

ManuFuture View on Horizon 2020

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wprowadzanie innowacji do branży produkcyjnej

Horizon 2020 (H2020) uważa się za fundament nowych ram europejskiej polityki badań i rozwoju oraz innowacyjności. Finansowana ze środków UE inicjatywa badała, w jaki sposób siedmioletni program finansowania może zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność branży produkcyjnej.

Technologie przemysłowe

H2020 zapewnia kompleksowe wsparcie od narodzenia się pomysłu po wprowadzenie go na rynek, pokrywając pełny cykl innowacji, przynoszący korzyści w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie technologii przemysłowych. H2020 nie jest jednak powiązany z krajowymi inicjatywami finansowymi zajmującymi się cyklem innowacji. Niezbędne jest ustanowienie spójnych ram wraz z zharmonizowanymi i usprawnionymi procesami. Głównym celem projektu "ManuFuture view on Horizon 2020" (M-FUTURE2013) było zapewnienie lepszej synergii między programami na poziomie UE i na poziomach krajowych, aby zapewnić lepsze wsparcie dla branży produkcyjnej. Członkowie konsorcjum w 2013 r. odbyli konferencję polityczną wysokiego szczebla w sprawie lepszego wykorzystania H2020 i inicjatyw w danym kraju członkowskim w kontekście wymagań ogólnoświatowych i charakterystyk regionalnych. Ponadto, zespół zajmował się wymaganiami producentów w zakresie badań i rozwoju w dziedzinie technologii przemysłowych. Trzydniowe wydarzenie przyciągnęło ponad 500 uczestników z kluczowych zainteresowanych instytucji z 40 krajów. Zespół ocenił europejskie globalne wyzwania w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze produkcji i regionalnych inteligentnych specjalizacji w kluczowych technologii wspomagających, które wzmacniają innowacyjność produkcyjną. Skupili się oni w szczególności na stworzeniu nowych stanowisk pracy i zwiększeniu wydajności w zakresie produkcji energii, maszyn i wyrobów metalowych w rejonie Bałtyku i w Europie Wschodniej. Zostanie to osiągnięte dzięki transferowi technologii wspomagających z technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorstw sektora czystych technologii i zielonej energii, zajmujących się luką w segmencie badawczo-rozwojowym w przemyśle. Uczestnicy projektu porównali spójność i wzajemne powiązania różnych programów finansowania. Celem było zapewnienie uwzględnienia wymagań branży produkcyjnej przy rozwijaniu potencjału badań, podnoszeniu kwalifikacji i tworzeniu nowych stanowisk pracy. Zespół opracował dokument przedstawiający ostateczne stanowisko na temat konsensusu osiągniętego podczas konferencji w sprawie osiągnięcia współpracy pomiędzy głównym filarem przemysłowym H2020's i odnośnymi inicjatywami krajów członkowskich. Synergia ta zostanie zastąpiona międzynarodowymi podejściami do produkcji i strategicznymi podejściami regionalnymi do rozwoju gospodarczego, dzięki ukierunkowanemu wsparciu badań i innowacji. M-FUTURE2013 zaprezentował, w jaki sposób bardziej wydajny H2020 może wygenerować trwały wzrost gospodarczy i miejsca pracy oraz wzmocnić światową konkurencyjność Europy.

Słowa kluczowe

Branża produkcyjna, Horizon 2020, badania i rozwój, polityka innowacyjności, technologie przemysłowe, badania i innowacje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania