Skip to main content

From Mathematical Logic To Applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wiele twarzy logiki

Rozwój wielu gałęzi logiki matematycznej odzwierciedla wiele szkół i różnych zastosowań algebry, analizy i geometrii. Finansowana przez UE sieć szkoleniowa zajęła się problemem tej fragmentacji, zapewniając młodym badaczom przegląd bieżącej wiedzy i kierunków badawczych.

Gospodarka cyfrowa

Od najwcześniejszych etapów rozważań naukowych logika była tą częścią filozofii, która poświęcona była rozumowaniu. Logika matematyczna wynurzyła się z potrzeby sformalizowania faktów w postaci zdań logicznych oraz rozumowania systematycznego z użyciem tych informacji w celu wyciągnięcia logicznych wniosków. Symbole i wzory przypominające te używane przez matematyków wychodzą poza zasięg tradycyjnej logiki. Nadejście komputerów pozwoliło na implementacje rozwiązań w świecie rzeczywistym. Dziś logika matematyczna odgrywa centralną rolę w projektowaniu oprogramowania, programowaniu, sztucznej inteligencji, lingwistyce i informatyce teoretycznej. Wyszedłszy poza swoje filozoficzne korzenie, logika matematyczna obecnie nieustannie wchodzi w kontakt z innymi dziedzinami matematyki. MALOA ("From mathematical logic to applications") to projekt sieci szkoleniowej odzwierciedlający powszechny cel badawczy, jakim jest odkrycie interakcji między różnymi dziedzinami logiki matematycznej. Grupa wybitnych europejskich matematyków zaangażowała się w projekt MALOA, aby zapewnić 42 badaczom rozpoczynającym karierę szkolenia w szerokim zakresie koncepcji oraz najnowocześniejszych technik. Uczestnicy projektu MALOA reprezentowali osiem najaktywniejszych ośrodków akademickich Europy w zakresie teorii modeli, teorii złożoności, teorii dowodu i teorii zbiorów. Program szkoleniowy obejmował najnowsze osiągnięcia w logice matematycznej z potencjałem do zastosowań przemysłowych. Młodzi naukowcy opuścili sieć po pomyślnym zakończeniu szkolenia, dysponując zestawem umiejętności pozwalających im przeprowadzać ważne badania. Działania prowadzone w ramach projektu pozwoliły stworzyć trwałe konsorcjum prowadzące najnowsze badania, co doprowadziło do szybszych odkryć nawet w ciągu czteroletniego okresu działania. Doktoranci i doktorzy uczestniczący w projekcie MALOA już przyczynili się do opracowania nowych koncepcji w teoriach modeli i dowodu. Ponadto program szkoleniowy podejmujący kwestię fragmentacji logiki matematycznej zwiększył także możliwości zawodowe osób szkolonych. Oprócz zapewnienia wsparcia dla doktorantów w okresie kończenia przez nich ich rozpraw, wielu początkujących naukowców uczestniczących w projekcie MALOA otrzymało stałe stanowiska uniwersyteckie lub zatrudnienie w przemyśle, wzmacniając w ten sposób europejską bazę badawczą.

Słowa kluczowe

Logika, logika matematyczna, algebra, analiza, geometria, projektowanie oprogramowania, programowanie, sztuczna inteligencja, lingwistyka, informatyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania