Skip to main content

The Interconnections between Egypt and the Levant in the first half of the Second Millennium B.C. based on relative Chronologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Aktualizacja chronologii Egiptu

Stratygrafia to badanie geologiczne obejmujące warstwy skalne i ich układ. W ramach inicjatywy badawczej połączono relatywne analizy stratygraficzne dobrze przebadanych pod tym kątem i trwających wykopalisk prowadzonych wzdłuż wybrzeża lewantyńskiego z potwierdzoną chronologią historyczną Egiptu.

Zmiana klimatu i środowisko

Dzięki wsparciu finansowemu UE zespół projektu EGYPT IN THE LEVANT zbadał materialne pozostałości z pierwszej połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą, biorąc pod uwagę opublikowane wyniki wcześniejszych prac archeologicznych oraz trwających wykopalisk. Połączenie tych wyników przy użyciu analiz naukowych umożliwiło sformułowanie nowych ram chronologicznych rekonstrukcji historycznej obejmującej Egipt i wschodnią część strefy śródziemnomorskiej w tym okresie. Badaniami zostały objęte następujące miejsca: Ebla, Tell Arqa, Byblos i Sidon (północny Lewant) oraz Tel Kabri, Tel Dan, Ashkelon i Tell el-Ajjul (południowy Lewant). Badacze koncentrowali się na artefaktach importowanych do tych miejsc z Krety, Cypru i Egiptu. W ramach tego projektu po raz pierwszy pod uwagę wzięto egipską ceramikę na terenie Lewantu i zbadano materiały z różnych muzeów oraz magazynów przedmiotów pochodzących z konkretnych wykopalisk. To nowe podejście rzuciło nowe światło na handel między tymi dwoma regionami. Na przykład egipska ceramika znaleziona w mieście Sidon potwierdza kontakty, o których mowa w materiałach pisanych z informacjami o politycznej aktywności Egiptu w północnym Lewancie w późniejszej fazie pierwszego okresu środkowej epoki brązu. Inne materiały datowane na okres późniejszy wskazują na istnienie rozległej sieci handlowej służącej do sprowadzania zagranicznych towarów do Egiptu. Wśród importowanych towarów była ceramika ze środkowego okresu cypryjskiego, co sugeruje początek handlu miedzią z Cyprem. Badania przedmiotów skradzionych z grobowców z II okresu środkowej epoki brązu umożliwiły uczestnikom projektu skojarzenie i powiązanie wydarzeń oraz zmian, które zachodziły w sferze politycznej Egiptu. Jest to szczególnie widoczne w okresie od czasu upadku Średniego Państwa do późnej części II okresu środkowej epoki brązu. Zmiany układu sił we wschodnim regionie śródziemnomorskim miały istotny wpływ na sąsiadujące państwa oraz spowodowały wyłonienie się nowych bytów politycznych i ekonomicznych, takich jak Cypr. Wyniki projektu EGYPT IN THE LEVANT dają nam szansę na lepsze zrozumienie politycznych i ekonomicznych wydarzeń w badanym okresie. Ułatwiają również zbadanie, w jaki sposób kontakty handlowe wpływały na sferę kulturową obu stron.

Słowa kluczowe

Chronologie, Lewant, materialne pozostałości, historia, wykopaliska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania