Skip to main content
European Commission logo print header

Sustainable and integrated urban water system management

Article Category

Article available in the following languages:

Kompleksowe podejście do poprawy gospodarki wodociągowej

Zmiana warunków klimatycznych z pewnością będzie w przyszłości oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę i jej jakością, z jakimi borykają miejskie systemy wodociągowe w Europie. Środki unijne pomogły w zaspokojeniu związanych z tym potrzeb w zakresie siły roboczej i stosowania innowacji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Współpraca między naukowcami, przemysłem, władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną i prawodawcami pomoże w tworzeniu innowacji technologicznych i prawa potrzebnego do uporania się przyszłymi problemami dotyczącymi zarządzania systemami wodociągowymi. Projekt SANITAS (Sustainable and integrated urban water system management) powstał w celu wsparcia takiej współpracy oraz zwiększenia możliwości nowego pokolenia specjalistów od zarządzania miejskimi sieciami wodociągowymi. Celem inicjatywy było rozwijanie nowej wiedzy, narzędzi i technologii, aby skuteczniej rozwiązywać aktualne i przyszłe problemy dotyczące zarządzania sieciami wodociągowymi w miastach. Zespół podjął problematykę jakości wód ściekowych poprzez opracowanie systemów oczyszczania ścieków oraz udostępnienie prawodawcom bardziej kompletnych informacji. Rozwiązania te są bardziej ekonomiczne i energooszczędne oraz pozwalają zmniejszyć poziom produktów ubocznych, takich jak gazy cieplarniane, siarczek, metan i mikroskopijne substancje zanieczyszczające, które są szkodliwe dla środowiska i miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej. Szkolenia skupiały się na umiejętnościach technicznych i uzupełniających, potrzebnych specjalistom od zarządzania sieciami wodociągowymi. Podejście to pomogło tez naukowcom w powiązaniu ich prac z dziedziną prawodawstwa dzięki sprawniejszemu informowaniu o elementach prawa opartych na wynikach badań. W ramach projektu SANITAS powstał szczegółowy raport pt. "From science to policy", poświęcony potencjalnemu znaczeniu omawianych prac dla polityki środowiskowej UE. 15 projektów badawczych SANITAS poświęcono tematyce takiej jak koszty energii, optymalizacja wykorzystania energii, modernizacja sieci pod kątem zmniejszenia emisji, modelowanie nowych procesów i narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji w projektowaniu i eksploatacji sieci wodociągowych. W niektórych projektach badawczych oceniono aktualne i przyszłe ramy polityczne lub sformułowano nowe scenariusze polityki. W ramach inicjatywy SANITAS zorganizowano cztery tygodniowe szkolenia w różnych miastach europejskich. Konferencja zamykająca projekt, zatytułowana "Towards a sustainable and integrated urban water management in Europe and beyond: from science to policy", została zorganizowana w Barcelonie we wrześniu 2015 r. Rezultaty projektu zaprezentowano także podczas webinarów i warsztatów oraz za pośrednictwem biuletynów i szeregu sprawozdań technicznych, a także podczas konferencji międzynarodowych. Wizja i ukierunkowane działania realizowane w projekcie przyczyniają się do wytworzenia masy krytycznej w postaci grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą tworzyć innowacje w zakresie zarządzania wykorzystaniem wody. Polityka i technologiczne innowacje opracowane w ramach SANITAS pomogą poprawić jakość oczyszczanych ścieków, a także pozycję Europy jako lidera w kwestii powiązanych regulacji i gospodarki wodnej.

Słowa kluczowe

Zarządzanie wykorzystaniem wody, miejskie systemy wodociągowe, SANITAS, ścieki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania