Skip to main content

Sustainable Production of Functional and Safe Feed from Food Waste

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe technologie odzyskiwania odpadów spożywczych, zwiększające zrównoważenie przemysłu

Bardziej efektywne gospodarowanie odpadami z przetwórstwa spożywczego pozwoli ograniczyć oddziaływanie na środowisko oraz poprawić zrównoważenie i konkurencyjność branży. W tym celu w ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano niedrogie technologie pomagające w maksymalnym wykorzystaniu odpadów i produktów ubocznych.

Technologie przemysłowe

Uczestnicy projektu NOSHAN (Sustainable production of functional and safe feed from food waste) wykorzystali możliwości użycia odpadów spożywczych poprzez przekształcenie ich w paszę zwierzęcą i dodatki do pasz. Zastosowane przez nich podejście opiera się na wartości odżywczej i funkcjonalności odpowiadającej potrzebom zwierząt, a także bezpieczeństwu i jakości produkcji pasz z wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Zespół badał potrzeby w zakresie przetwarzania i technologii, dotyczące wykorzystania odpadów spożywczych do produkcji pasz, skupiając się na tanich, energooszczędnych i maksymalnie skutecznych materiałach. Powstała ogólnodostępna baza danych dotyczących odpowiednich opadów i produktów ubocznych przemysłu spożywczego, które można by wykorzystać do wytwarzania pasz. Kilka z nich wybrano i przebadano aż do pojedynczych cząsteczek. Prace te pozwoliły na zidentyfikowanie interesujących kandydatów do przyszłych badań, najciekawszych strumieni odpadów do przetwarzania oraz najlepszych metod masowego odzyskiwania składników pasz objętościowych i dodatków do pasz. W projekcie NOSHAN oceniono szereg zaawansowanych technologii ekstrakcji składników pasz i produkcji dodatków z użyciem odpadów i produktów ubocznych. Następnie opracowano, przetestowano i zintegrowano szereg związków w celu uzyskania bezpiecznej i funkcjonalnej paszy. Wyniki tych prac sprawdzono w badaniach in vitro oraz in vivo. W ramach testów na zwierzętach przebadano między innymi składniki i dodatki funkcjonalne paszy objętościowej, przy czym dowiedziono, że aktualnie stosowane surowce można by zastąpić składnikami funkcjonalnymi oraz składnikami objętościowymi uzyskanymi z odpadów i produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Potwierdzono, że pomagają one dbać o zdrowie i dobrostan zwierząt, a także że pasze zawierające składniki opracowane w projekcie NOSHAN są bezpieczne i mają odpowiednią wartość odżywczą. W ramach prac przeprowadzono analizę cyklu życia całego łańcucha wartości (od wyjściowych surowców po przydatne produkty i technologie). Wykorzystanie składników pochodzących z odpadów i produktów ubocznych ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój łańcucha produkcji pasz. Omawiany projekt potwierdza możliwość wykorzystania odpadów spożywczych do produkcji pasz oraz możliwość zastąpienia aktualnie stosowanych surowców. Narzędzia i technologie powstałe w projekcie NOSHAN powinny zatem przynieść bezpośrednie korzyści społeczno-ekonomiczne oraz przyczynić się do ograniczenia oddziaływania przemysłu społeczno-ekonomicznego na środowisko. Film wideo na temat projektu można zobaczyć tutaj.

Słowa kluczowe

Odpady spożywcze, strumienie odpadów, przetwórstwo spożywcze, NOSHAN, dodatki, produkcja paszy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania