Skip to main content

EMBRC preparatory phase

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uruchomienie paneuropejskiej sieci morskiej

Dzięki nowej paneuropejskiej sieci ekspertyzy i infrastruktury specjalistycznej UE zajmie pozycję światowego lidera w dziedzinie badań morskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Produkty biotechnologii morskiej, których wartość szacuje się na ponad 4 mld USD, mogą potencjalnie przyczynić się do poprawy ludzkiego zdrowia, produkcji przemysłowej oraz bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. Badania w tej dziedzinie wciąż jednak utrudniają ogromne odległości do przebycia drogą morską, fragmentaryczność terenowych stacji badawczych, brak umiejętności multidyscyplinarnych oraz wysokie koszty wyposażenia. Celem finansowanego przez UE projektu "EMBRC preparatory phase" (EMBRC) było zapewnienie Europie pozycji światowego lidera w dziedzinie oceanologii za sprawą stworzenia zdywersyfikowanej sieci zasobów ludzkich i fizycznych. Zwiększony dostęp do informacji, ekspertyzy, krajowych stacji morskich i laboratoriów pozwoli naukowcom szybciej przechodzić od odkrycia do zastosowania technologicznego. Zakres projektu EMBRC zdefiniowano jako połączenie narzędzi umożliwiających realizację odkryć naukowych, w tym dostęp do europejskich ekosystemów przybrzeżnych, specjalistycznego oprzyrządowania morskiego oraz obserwacji uzyskanych z satelitów i czujników. W ramach projektu świadczone będą także usługi badawcze, takie jak testowanie nowych genów morskich i związków, biobanki, metagenomika, przetwarzanie dużych zbiorów danych, mikroskopia i bioinformatyka. Działania te doprowadziły do stworzenia infrastruktury, sprawozdań i strategii niezbędnych do powstania platformy EMBRC jako niezależnego podmiotu, który rozpocznie pracę w 2015 r. Powołano organ zarządzający i zorganizowano szkolenia dla przyszłych pracowników platformy EMBRC. Sprawozdania obejmowały raport dotyczący strategii naukowej, biznesplan określający odpowiednie operacje oraz kilka ważnych dokumentów na szczeblu politycznym. Sporządzono także protokół ustaleń, który został już podpisany przez 16 krajów partnerskich, w ramach przygotowań do oficjalnego otwarcia platformy EMBRC. Projekt EMBRC stworzył punkt centralny badań i potężną platformę strategiczną i polityczną w dziedzinie oceanologii na skalę regionalną, krajową i europejską. Platforma EMBRC szybko zdobywa wpływy i zajmuje czołową pozycję na szczeblu UE, dlatego z pewnością umocni europejskie działania badawcze w tym ważnym sektorze.

Słowa kluczowe

Sieć morska, badania morskie, biotechnologia, oceanologia, ekosystemy przybrzeżne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania