Skip to main content

Improving the organisation of maternal health service delivery, and optimising childbirth, by increasing vaginal birth after caesarean section (VBAC) through enhanced women-centred care

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie liczby porodów naturalnych w Europie

Częstość wykonywania cięcia cesarskiego (CC) znacząco różni się w poszczególnych krajach europejskich. Finansowany przez UE projekt miał na celu zmniejszenie tych liczb poprzez promowanie porodów naturalnych po cięciu cesarskim (VBAC, Vaginal Birth After Caesarean Section).

Społeczeństwo
Zdrowie

Zgodnie z raportem dotyczącym zdrowia okołoporodowego z 2008 roku, zwiększająca się częstość wykonywania cięć cesarskich jest niepokojąca. Ponadto częstość porodów naturalnych po cięciu cesarskim w Niemczech, Irlandii i Włoszech jest znacząco niższa (29 – 36%) niż w Holandii, Finlandii i Szwecji (45 – 55%). W rezultacie każdego roku wykonywanych jest 160 000 niepotrzebnych cięć cesarskich, co przekłada się na dodatkowe koszty bezpośrednie w wysokości 156 milionów euro rocznie. Z tego powodu celem projektu OPTIBIRTH było ułatwienie komunikacji między odbiorcami usług medycznych – kobietami i ich rodzinami, położnymi i położnikami – a epidemiologami, ekonomistami specjalizującymi się w służbie zdrowia oraz przedstawicielami branży. Badania zostały prowadzone w 15 ośrodkach z 3 krajów z niską częstością porodów naturalnych po cięciu cesarskim. Przeanalizowano również dane pochodzące z innych krajów o niskim i wysokim współczynniku VBAC. Z myślą o wzmocnieniu podmiotowości, zaangażowania i wkładu kobiet z przynajmniej jednym cięciem cesarskim w wywiadzie zespół opracował specjalną interwencję, której celem było zwiększenie częstości porodów naturalnych po cięciu cesarskim z 25 do 40%. Następnie przeprowadzono dwa przeglądy systematyczne dotyczące interwencji prowadzonych przez lekarzy i interwencji prowadzonych przez kobiety oraz zogniskowane wywiady grupowe z udziałem 71 kobiet i 115 lekarzy z sześciu krajów. W ostatecznej postaci interwencja miała charakter motywacyjny i obejmowała powołanie liderów opinii wśród położnych i położników (odpowiednio MOL i OOL) w każdej z placówek. Zorganizowano także dwie szkoły rodzenia i trwające po dwie godziny kursy wspomagające dla kobiet i ich partnerów (wraz ze spotkaniem grupowym z MOL i OOL na koniec zajęć). Dla maksymalnego wykorzystania dostępnych możliwości, zespół przekształcił interwencję na format internetowy i stworzył trzy aplikacje na telefony komórkowe. Kolejnym krokiem było poddanie interwencji szeregowi badań randomizowanych. Zespół przeprowadził pełną analizę kosztów i jakości życia oraz zorganizował spotkania z decydentami celem usprawnienia procesu wdrażania uzyskanych wyników do praktyki klinicznej. Oczekuje się, że interwencja będzie skutkować ograniczeniem liczby powtórnych cięć cesarskich na rzecz zwiększenia częstości porodów naturalnych u kobiet po cięciu cesarskim w Niemczech, Irlandii i Włoszech. Dzięki zwiększeniu udziału pacjentów OPTIBIRTH może też poprawić organizację systemów opieki zdrowotnej nad matkami i dostarczania usług medycznych w Europie.

Słowa kluczowe

Cięcie cesarskie, poród naturalny po cięciu cesarskim, OPTIBIRTH, badanie randomizowane, zdrowie matki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania