European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Adaptive Evolution of Mutual Mate Preferences in Nature

Article Category

Article available in the following languages:

Geny kontrolujące wybór partnera

Genetyczne podłoże atrakcyjności seksualnej i wyboru partnera u muszek owocowych może wyjaśnić, w jaki sposób ewolucja preferencji wyboru partnera kreuje różne fizyczne różnice między płciami.

Zdrowie icon Zdrowie

U organizmów rozmnażających się płciowo widoczne cechy płciowe wyewoluowały tak, aby dany osobnik był atrakcyjny dla przeciwnej płci. Jako że samce i samice tego samego gatunku mają wiele wspólnych genów, może więc powstać konflikt genetyczny, gdy preferencje w doborze partnera różnią się w przypadku danej cechy. Rozwiązaniem tego konfliktu jest dymorfizm płciowy, dzięki któremu specyficzne dla danej płci wariacje genetyczne pozwalają każdej z płci na oddzielne wyewoluowanie optymalnych cech fizycznych umożliwiających wybór partnera. Istnieją ograniczenia zakresu, w jakim te cechy mogą ewoluować bez równoczesnego wpływu na inne cechy, które mogą być genetycznie połączone. Podczas finansowanego przez UE projektu "Adaptive evolution of mutual mate preferences in nature" (AEMMPN) badano podłoże genetyczne preferencji w doborze partnera na przykładzie muszki owocowej Drosophila. Osobniki Drosophila rozpoznają i wybierają partnera przez detekcję feromonów płciowych i poprzez demonstrowanie innych cech płciowych, takich jak taniec godowy i odgłos skrzydełek. Członkowie projektu AEMMPN przeanalizowali feromony płciowe u 4000 osobników, aby określić rozkład i częstotliwość genów odpowiedzialnych za atrakcyjność samców i ich sukces reprodukcyjny. Po przeprowadzeniu ponad 2000 prób krzyżowania badacze odkryli, że samce i samice nie odpowiadają na te same sygnały seksualne. Wybór samca nie koreluje zatem z wyborem samicy, co sugeruje, że preferencje samca i samicy są genetycznie odrębne i wyewoluowały oddzielnie. Jako że cechy indywidualne są uwarunkowane przez szereg czynników środowiskowych i genetycznych, badacze projektu AEMMPN zwrócili również uwagę na wpływ diety na wybór partnera. W odróżnieniu od cech płciowych, geny leżące u podstaw preferencji żywieniowych były wspólne dla obu płci i miały duży wpływ na przystosowanie płciowe. Możliwą przyczyną jest fakt, iż optymalna dieta zwiększa zdolność do reprodukcji, dzięki czemu geny warunkujące określone preferencje żywieniowe są przekazywane potomstwu. Niniejsze odkrycia pozwoliły lepiej zrozumieć, jak i dlaczego preferencje dotyczące wyboru partnera różnią się na poziomie genetycznym. Przyczyni się to do dalszych odkryć, dokonywanych przez biologów ewolucyjnych, behawiorystów i ekologów molekularnych.

Słowa kluczowe

Wybór partnera, preferencje partnera, cech płciowe, dymorfizm płciowy, ewolucja adaptacyjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania