Skip to main content

Bilateral Coordination for the Enhancement and Development of S&T Partnerships between the European Union and the United States of America

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cała naprzód dla współpracy UE z USA w zakresie nauki, techniki i innowacji

Współpraca naukowa między UE i Stanami Zjednoczonymi rozwija się w coraz większym tempie. W ramach jednego z projektów UE zajęto się podtrzymaniem tej dynamiki poprzez wspomaganie inicjatyw partnerstwa w zakresie nauki, techniki i innowacji (STI).

Technologie przemysłowe

Współpraca UE ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze STI jest dobrze ugruntowana. Dalsze zwiększanie korzyści dla tej współpracy transatlantyckiej nadal napotyka jednak na wyzwania i przeszkody. Przyjmując za punkt wyjścia wyniki wcześniejszego projektu BILAT USA, powołano do życia finansowany ze środków UE projekt BILAT USA 2.0 (Bilateral coordination for the enhancement and development of S&T partnerships between the European Union and the United States of America) w celu promowania długofalowego dialogu w dziedzinie STI między amerykańskimi i europejskimi instytucjami finansującymi, badaczami i innowatorami oraz zainteresowanymi podmiotami z sektora prywatnego, w szczególności MŚP i przedstawicielami przemysłu. W UE i USA zorganizowano dwie konferencje wysokiego poziomu. Podczas pierwszej z nich około 150 ekspertów, decydentów politycznych i innych zainteresowanych dyskutowało na temat przyszłych wyzwań i okazji w zakresie inicjatyw partnerstwa w innowacji z wykorzystaniem najlepszych praktyk. Zajmowano się STI, najlepszymi praktykami z zakresu polityk innowacji transatlantyckiej, warunkami ramowymi dla współpracy transatlantyckiej w dziedzinie innowacji, rozwijaniem pomostów transatlantyckich i przyszłymi kierunkami innowacji w relacjach UE z USA w dziedzinie STI. Druga konferencja połączyła decydentów politycznych, czołowych naukowców i specjalistów oraz doradców politycznych w celu omówienia znaczenia dyplomacji w nauce i obszarów potencjalnej współpracy interesujących obie strony. Na podstawie wyników i wniosków z obu wydarzeń opracowano szereg rekomendacji mających promować wspólne działania w przyszłości i pomagać w przezwyciężaniu barier dla współpracy. Ponadto zorganizowano 45 warsztatów. Niektóre z tych wydarzeń dotyczyły wąskich obszarów tematycznych i były kierowane do badaczy, organizacji wspomagających badania i innowację oraz instytutów z UE i USA zajmujących się określonym zagadnieniem badawczym, wyzwaniem lub wspólnym przedsięwzięciem. Inne były ukierunkowane na wykorzystywanie okazji w ramach istniejących programów finansowania, takich jak Horyzont 2020. Partnerzy projektu dostarczyli też kilka raportów. Zakres tematyczny raportów dotyczył udziału USA w siódmym programie ramowym (7PR) poprzez wspólne projekty badawcze i działania wspomagające, monitorowanie i ocenę działań programu Horyzont 2020 oraz działań zwiększających świadomość obu programów. Wysiłki projektu BILAT USA 2.0 pozwoliły ożywić długotrwały dialog między UE i USA w dziedzinie STI. Pozwoli to obu regionom utrzymywać czołową pozycję w światowej nauce za sprawą skuteczniejszego rozwiązywania wszelkich problemów utrudniających współpracę w dziedzinie innowacji.

Słowa kluczowe

Współpraca UE z USA, nauka, technika i innowacja, BILAT USA 2.0, koordynacja dwustronna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania