Skip to main content

Liquid and gas Fischer-Tropsch fuel production from olive industry waste: fuel from waste

Article Category

Article available in the folowing languages:

Paliwo z odpadów po produkcji oliwy

Odpady nie muszą być postrzegane jako coś, co musi trafić na składowiska, ale także jako cenny surowiec. Naukowcy wspierani ze środków UE opracowali zatem nową technologię, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał odpadów po produkcji oliwy z oliwek jako źródła energii odnawialnej.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Wraz z rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego wzrasta zużycie zasobów, a jednocześnie ilość produkowanych przy tym odpadów, zwłaszcza będących produktem ubocznym działalności przemysłowej. Niezbędne zasoby energii kurczą się i stają się trudniejsze do zdobycia. Nasilenie się problemu może zagrozić wzrostowi i przynieść nieodwracalne szkody środowisku. Sytuacja jednak ulega zmianie. W ramach siódmego programu ramowego UE (7PR) sfinansowano badania, których celem jest znalezienie innowacyjnych sposobów wykorzystania odpadów jako źródła energii. W projekcie FFW (Liquid and gas Fischer-Tropsch fuel production from olive industry waste: Fuel from waste) zbadano innowacyjne technologie, aby zmniejszyć wpływ produkcji oliwy z oliwek na środowisko w całym regionie śródziemnomorskim. Projekt FFW zrzeszył ekspertów z ośmiu krajów europejskich, aby skutecznie i zyskownie wykorzystać odpady z produkcji oliwy z oliwek jako surowiec do produkcji syntetycznego gazu i ciekłych biopaliw. Biodiesel mógłby posłużyć do napędzania ciągników i samochodów ciężarowych wykorzystywanych do zbierania i transportowania oliwek, a gaz ziemny do ogrzewania fabryk oliwy. Partnerzy projektu wybrali najlepszą mieszankę odpadów pochodzących z uprawy oliwek i produkcji oliwy. Uwzględniono przy tym wymagania dotyczące wydajnego procesu gazyfikacji i paliw o lepszej jakości. Dostępna biomasa ze zbioru oliwek i produkcji oliwy została poddana obróbce wstępnej i przekształcona w gaz syntetyczny metodą gazyfikacji. Uzyskany w rezultacie gaz ziemny został następnie oczyszczony, a następnie przekształcony w biopaliwa ciekłe drogą syntezy Fischera–Tropscha. Oceniono także wykonalność zwiększenia skali tego procesu termochemicznego w produkcji komponentów paliwa podobnych do otrzymywanych z paliw kopalnych typu diesel na poziomie komercyjnym. Ilość dostępnych pestek, wytłoków i pozostałości po okrzesywaniu drzew oliwnych, która może posłużyć za wsad, została oszacowana drogą ankiety e-mailowej. Jednocześnie badacze z zespołu FFW zebrali opinie zainteresowanych stron na temat nowego podejścia. Ponowne użycie odpadów oliwnych może przynieść korzyści zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe. Technologia FFW umożliwi przemysłowi oliwnemu zmniejszenie zależności od zanieczyszczających środowisko paliw kopalnych, obniżając jednocześnie koszty produkcji i zmniejszając wpływ na środowisko. Ponadto ponowne wykorzystanie odpadów po produkcji oliwy z oliwek na skalę lokalną, zamiast ich składowanie, stanie się zyskownym rozwiązaniem. Rezultaty projektu FFW będą stanowić również punkt odniesienia dla dalszej poprawy parametrów technicznych i zwiększenia zrównoważoności produkcji biopaliw z odpadów rolniczych. Badania takie przyczynią się do zwiększenia wydajności sektora rolnictwa w Europie.

Słowa kluczowe

FFW, technika Fischera-Tropscha, odpady z produkcji oliwy, syntetyczny gaz ziemny, biopaliwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania