Skip to main content

Scientix 2

Article Category

Article available in the folowing languages:

Repozytorium materiałów STEM pomaga w podniesieniu poziomu nauczania w Europie

Europejscy uczniowie tracą zainteresowanie naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (ang. Science, Technology, Engineering, Maths — STEM). W rzeczywistości w UE już teraz brakuje specjalistów z tych dziedzin. Aby pomóc państwom członkowskim w rozwiązaniu tego problemu, w ramach projektu SCIENTIX przygotowano strategie mające umożliwić popularyzację opartego na dociekaniu nauczania przedmiotów ścisłych i matematyki (IBSME), a także inne metodologie poprawiające jakość nauczania przedmiotów ścisłych.

Społeczeństwo

"Dane pochodzące z analizy porównawczej SCIENTIX na temat nauczania STEM, opublikowanej w styczniu 2016 r., pokazują, że kraje w całej Europie mają trudności z zainteresowaniem uczniów przedmiotami STEM i karierą w tych dziedzinach. Do tego, wskaźnik słabych wyników z przedmiotów STEM utrzymuje się na poziomie powyżej 15%, czyli wartości określonej w strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)", wyjaśnia dr Àgueda Gras-Velázquez, kierownik projektu w Scientix oraz menedżer ds. programu naukowego w European Schoolnet. Trend ten skłonił ją oraz jej zespół do założenia projektu SCIENTIX w 2010 r. Inicjatywa ta, która przygotowała grunt dla SCIENTIX 2, doprowadziła do stworzenia pierwszego portalu internetowego poświęconego gromadzeniu i prezentowaniu informacji z europejskich projektów dotyczących nauczania przedmiotów STEM. Aktualnie repozytorium SCIENTIX zawiera ponad 1400 materiałów dydaktycznych, 700 raportów badawczych i 60 kursów szkoleniowych, z których korzysta ponad 3500 nauczycieli przedmiotów ścisłych. Materiały te pochodzą z 400 projektów dotyczących kształcenia STEM, finansowanych przez UE i państwa członkowskie oraz ze środków lokalnych, skupionych w portalu SCIENTIX. "W ciągu ostatnich trzech lat zaobserwowaliśmy znaczący wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników internetowych oraz uczestników. W ramach projektu SCIENTIX zorganizowano 29 krajowych konferencji, konferencję europejską, która odbyła się w Brukseli, ponad 20 webinariów, internetowe fora dyskusyjne, dziewięć warsztatów naukowych, 11 wydarzeń poświęconych współpracy i wiele innych przedsięwzięć. W naszych wydarzeniach wzięło udział przeszło 6000 ludzi, a 6400 osób zarejestrowało się w naszym portalu internetowym", cieszy się dr Velázquez. Projekt SCIENTIX 2 stanowi kontynuację inicjatywy SCIENTIX, ale inspiracją dla jego powstania było także sprawozdanie pt. "Science Education Now; A Renewed Pedagogy for the Future of Europe" (Rocard – 2007), którego pierwsze i piąte zalecenie chcą wykorzystać uczestnicy projektu. Zalecenia te wzywają państwa członkowskie do bardziej aktywnego zaangażowania się w reformę nauczania przedmiotów ścisłych, a także do poprawy współpracy między działaniami krajowymi a tymi prowadzonymi na poziomie europejskim. Inaczej mówiąc, o ile w projekcie SCIENTIX określono potrzeby europejskiej społeczności nauczania STEM w Europie, to SCIENTIX 2 rozszerza się na poziom krajowy dzięki aktywnej współpracy z krajowymi punktami kontaktowymi. "Obecnie współpracujemy z 30 krajami Europy", tłumaczy dr Velázquez. "Przeprowadziliśmy bardziej strategiczne działania promocyjne, a współpraca z krajowymi punktami kontaktowymi i nauczycielami pomogła nam w dotarciu do szerszego europejskiego środowiska nauczycielskiego". Długofalowe porozumienie Ponieważ projekt SCIENTIX zakończył się w 2013 r., wprowadzono różne udoskonalenia w portalu oraz w usłudze tłumaczenia materiałów dotyczących nauczania STEM — która była jednym z filarów sukcesu SCIENTIX. Zarejestrowani użytkownicy mogą zlecać tłumaczenia planów lekcji, ćwiczeń, raportów badawczych i wszystkich innych zasobów dostępnych w 30 językach, o ile zostały one opublikowane w ramach licencji Creative Commons. "Każdego roku otrzymujemy teraz setki zleceń na tłumaczenie dokumentów", mówi dr Velázquez. Strategia SCIENTIX na poziomie krajowym już przynosi korzyści, zgodnie z analizą porównawczą SCIENTIX: "Przykłady Belgii, Estonii i Austrii pokazują, że kraje te skorzystały już na wymianie najlepszych praktyk. Mogły one skuteczniej włączyć innowacyjne metody i materiały dydaktyczne w dotychczasowe programy szkolenia nauczycieli i zbudować sieci rozwoju zawodowego nauczycieli", opowiada dr Velázquez. "Coraz więcej krajów odchodzi od tradycyjnych metod nauczania i uczenia, w których to nauczyciel pozostawał w centrum uwagi, na rzecz metod uczenia opartych na dociekaniu oraz metod nauczania społeczno-ekonomicznych aspektów przedmiotów ścisłych". Rzecz jasna przejście od tradycyjnych form nauczania do metod stawiających ucznia w centrum uwagi wymaga ciągłego wsparcia finansowego i politycznego, którego obecność z zadowoleniem odnotowuje dr Velázquez. Projekt SCIENTIX otrzymał dofinansowanie na kolejne trzy lata. "Będziemy kontynuować nasze działania, gromadząc i udostępniając materiały, a także utrzymując aktywną społeczność, łączącą wydarzenia odbywające się w świecie rzeczywistym, szkolenia internetowe i akcje informacyjne. Chcemy stać się lepiej widoczni dla nauczycieli i instytucji edukacyjnych, tak by SCIENTIX stał się ważnym punktem odniesienia dla wszystkich ludzi zainteresowanych zawodem nauczyciela". Innym ważnym aspektem, na jakim może w przyszłości skupić się projekt SCIENTIX, jest równość płci: przeprowadzona w projekcie analiza porównawcza pokazała, że w 80% obserwowanych krajów początkowe i doskonalące szkolenia dla nauczycieli nie uwzględniają kwestii dotyczących płci w zakresie nauczania przedmiotów STEM. "Dzięki przygotowaniu nauczycieli i zwiększeniu ich świadomości na temat stosunku ludzi do STEM możemy zainteresować więcej dziewcząt tymi przedmiotami", konkluduje dr Velázquez. Film wideo na temat projektu można zobaczyć tutaj.

Słowa kluczowe

Edukacja, STEM, IBSME

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania