Skip to main content

International Mobility Programme to Strengthen Skills and Excellence in Research for Agriculture

Article Category

Article available in the folowing languages:

Doskonałość w sektorach rolnictwa, leśnictwa i weterynarii

Założeniem międzynarodowego programu mobilności dla naukowców z tytułem doktorskim było zwiększenie potencjału badawczego i możliwości kariery młodych obiecujących badaczy. Dzięki niemu otrzymali środki pozwalające im lepiej reagować na obecne i przyszłe wyzwania w dziedzinie rolnictwa, żywności, odżywiania, zdrowia zwierząt i środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne
Badania podstawowe

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AGREENSKILLS (International mobility programme to strengthen skills and excellence in research for agriculture) skupiono się na jakości, nie na liczbie stypendiów. Poprzez budowanie sieci i tworzenie możliwości rozwoju kariery, stypendyści programu (zarówno przyjeżdżający, jak i wyjeżdżający) mieli kontakt z laboratoriami i organizacjami członkowskimi Agreenium. Agreenium to francuskie krajowe konsorcjum uczelni wyższych i instytucji badawczych działających w sektorach rolnictwa, leśnictwa, odżywiania i weterynarii. Badania podstawowe i stosowane realizowane w ramach AGREENSKILLS przyczyniły się do realizacji założeń naukowych konsorcjum, a na szerszą skalę pozostają w zgodzie z celami i zobowiązaniami określonymi przez program UE Horyzont 2020. W oparciu o koncepcję indywidualnej mobilności, stypendyści mogli zaproponować własny temat badań, organizację goszczącą i opiekuna. Dla stypendystów przyjeżdżających okresy mobilności trwały od 12 do 24 miesięcy, natomiast dla wyjeżdżających – od 6 do 24 miesięcy (wykluczając obowiązkowy 6-miesięczny okres po powrocie z instytucji goszczącej). W 4,5-letnim okresie realizacji projektu AGREENSKILLS w latach 2012 – 2017 oceniono 265 zgłoszeń, wybrano 99 kandydatów i zrekrutowano 86 badaczy ze stopniem doktorskim. Spośród 86 stypendystów 61 osób uzyskało dofinansowanie na realizację projektów w ramach programu mobilności we Francji, a pozostałych 25 osób podjęło współpracę z instytucjami badawczymi będącymi członkami sieci Agreenium poza terenem Francji. Średni wskaźnik selekcji wyniósł 37,4%. Zaproszenia do składania wniosków zostały ogłoszone w Internecie oraz w odpowiednich czasopismach. Inne działania obejmowały organizację dorocznych spotkań i warsztatów badawczych, których beneficjentami są zarówno stypendyści przyjeżdżający, jak i wyjeżdżający. Projekt AGREENSKILLS przyciągnął kreatywnych młodych i doświadczonych badaczy, rozszerzając globalne środowisko multidyscyplinarne, w którym naukowcy mogą się rozwijać i kontynuować badania. Większość z 89 stypendystów znalazło stałe zatrudnienie w dziedzinie badań lub w środowisku akademickim. Promując międzynarodową mobilność wśród naukowców zarówno na terenie Europy, jak i poza nią, projekt AGREENSKILLS umocnił wiodącą rolę Europy w kilku dziedzinach naukowych. Program przyczynił się do umiędzynarodowienia praktyk naukowych i wzajemnej otwartości między przedstawicielami różnych kultur i społeczności naukowych związanych z zagadnieniami zgłębianymi przez członków konsorcjum Agreenium.

Słowa kluczowe

Rolnictwo, program mobilności, zdrowie zwierząt, środowisko, AGREENSKILLS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania