Skip to main content

Global Model and Observatory for International Responsible Research and Innovation Coordination

Article Category

Article available in the folowing languages:

Globalna sieć pomaga w rozwijaniu odpowiedzialnych badań i innowacji

Aby wprowadzić element odpowiedzialności do procesów badań i innowacji, potrzeba szeroko zakrojonych wysiłków, dzięki którym interesariusze mogliby współpracować przy tworzeniu wspólnego języka odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). W ramach pewnej unijnej inicjatywy powstała międzynarodowa sieć interesariuszy, której zadaniem jest wypracowanie porozumienia w zakresie RRI między różnymi aktorami z całego świata.

Społeczeństwo

W ramach projektu RESPONSIBILITY (Global model and observatory for international responsible research and innovation coordination) opracowano model i narzędzie dotyczące międzynarodowej współpracy w zakresie RRI. Partnerzy przygotowali też przeznaczone dla prawodawców i interesariuszy RRI zalecenia na temat interakcji między społeczeństwem i badaniami naukowymi. W projekcie RESPONSIBILITY zorganizowano szereg warsztatów, na których interesariusze mogli wymieniać się informacjami na temat działań, jakie mogłyby zostać podjęte w celu realizacji strategii projektu i integracji RRI. Pomogło to w stworzeniu wirtualnej platformy RRI, w skład której wchodzi forum dla interesariuszy oraz obserwatorium odpowiedzialnych badań i innowacji. Obserwatorium opiera się na aktywnym zaangażowaniu oraz różnorodności zainteresowań nowej sieci, która stale wykorzystuje, ocenia i modyfikuje materiały. Powiązane projekty RRI wniosły wkład w rozwijanie treści platformy, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej projektu. Zespół przygotował też trzy luźne analizy polityczne i jedną analizę przemysłową dotyczące kontrowersyjnych tematów (np. dronów czy chmury obliczeniowej). Raport polityczny pt. "RRI w technologiach bezpieczeństwa" przedstawia i omawia luki w dziedzinie bezpieczeństwa, które można wyeliminować dzięki RRI. "Raport nt. kontekstu teoretycznego" zawiera krytyczną analizę definicji RRI i omówienie warunków stosowania RRI, dowodząc, że konceptualizacja tego zagadnienia pełna jest problemów i niespójności. Partnerzy projektu zgromadzili słowniczki i terminy wyjaśnione w przypisach materiałów ze wszystkich powiązanych projektów RRI we wspólnym dokumencie. "Wspólny słownik RRI" został dołączony do materiałów zgromadzonych w obserwatorium. Przeprowadzono też działania synergistyczne wspólnie z innymi inicjatywami, aby wykorzystać prace wykonane już w ramach innych projektów RRI. Działania te mają na celu zapewnienie trwałości wyników projektu oraz zaangażowanie środowiska naukowego. Podsumowując, omawiane prace otwierają możliwości w zakresie interakcji i pracy nad różnymi zagadnieniami RRI. Rezultaty omawianej inicjatywy powinny mieć istotne znaczenie, nieocenione dla wprowadzenia RRI do produktów i usług już od fazy projektowania. Przyniesie to korzyści ludziom w Europie oraz na całym świecie.

Słowa kluczowe

Odpowiedzialne badania i innowacje, odpowiedzialność, współpraca międzynarodowa, interesariusze RRI, narzędzie do współtworzenia i zaangażowania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania