Skip to main content

Recovery and Use of Nutrients, Energy and Organic Matter from Animal Waste

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jak maksymalnie wykorzystać obornik

Młodzi naukowcy z wiodących uczelni, instytutów badawczych w UE, dużych firm technologii rolnośrodowiskowych oraz organów władzy publicznej badają nowe, zrównoważone metody wykorzystywania i recyklingu odpadów zwierzęcych.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne

Wielkość światowej produkcji zwierzęcej zwiększyła się dramatycznie w ciągu ostatnich lat, aby zaspokoić wciąż rosnące zapotrzebowanie człowieka na białko zwierzęce. Efektem zmian systemów produkcyjnych jest wzrost zanieczyszczenia powietrza, warstw wodonośnych, wód powierzchniowych i gleby. Ponadto, na skutek stosowania intensywnych praktyk rolnych, miejsca produkcji zwierzęcej zostały odseparowane od miejsc produkcji paszy. Doprowadziło to do nadwyżki obornika w obszarach produkcji zwierzęcej. Aby rozwiązać ten problem, przemysł produkcji zwierzęcej musi opracować nowe technologie ograniczające wpływ na środowisko naturalne nadwyżek obornika w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Projekt REUSEWASTE (Recovery and use of nutrients, energy and organic matter from animal waste) powstał w celu podjęcia tego wyzwania. W projekcie REUSEWASTE wzięło udział 8 renomowanych zespołów badawczych z wiodących uczelni i instytutów działających w europejskich regionach o najbardziej intensywnej hodowli żywego inwentarza, a także 8 firm działających w sektorze technologii rolnośrodowiskowych, obejmujących biologię, agronomię i inżynierię. Ponadto, dwa publiczne organy regulacyjne wzięły udział w testowaniu technologii i działaniach z zakresu ochrony środowiska. W ramach projektu przeszkolono młodych naukowców w nowych technologiach oferujących lepsze i bardziej zrównoważone odzyskiwanie i wykorzystanie energii, materii organicznej i źródeł substancji odżywczych z obornika. Młodzi naukowcy opracowali i udoskonalili nowe i istniejące technologie stosowane w produkcji bioenergii i przyjaznych dla środowiska naturalnego nawozów sztucznych oraz pracowali nad poprawą jakości gleby, wody i powietrza. Badania skupiały się na opracowaniu charakterystyki obornika, technologiach i gospodarce uzdatniania, odzyskiwaniu energii i substancji odżywczych, recyklingu upraw i analizie systemów. Nowy sposób przewidywania dynamiki mineralizacji węgla dla dużej liczby próbek odpadów organicznych oraz nowe strategie zakwaszania szlamu to przykłady zrealizowanych działań. Dużym sukcesem zakończyło się badanie pilotażowe gazyfikacji ściółki drobiowej i obornika świńskiego, której produktem były węgiel drzewny i pył do zastosowania w badaniach nad nawozami sztucznymi roślin. Ponadto, uczeni badali wpływ różnych metod przetwarzania osadu na produkcję i jakość kukurydzy. Zastosowano też zakwaszenie w celu separacji i suszenia stałych części obornika w celu zwiększenia efektywności nawozu. Przeprowadzono również modelowanie wydajności wykorzystania i strat substancji odżywczych w łańcuchu gospodarowania obornikiem w 28 państwach UE, aby określić potencjał technologii gospodarowania obornikiem i jego uzdatniania w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Projekt REUSEWASTE był doskonałą okazją dla stypendystów do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas stosowania nowych technologii gospodarowania odpadami pochodzenia zwierzęcego. Mowa tutaj o umiejętnościach naukowych i uzupełniających, takich jak planowanie i zarządzanie projektem, prawa własności intelektualnej i ochrona patentowa oraz etyka badań naukowych. Projekt pomoże obiecującym naukowcom w rozwoju ich kariery oraz przysłuży się gospodarce europejskiej i całemu środowisku naukowemu.

Słowa kluczowe

REUSEWASTE, mineralizacja węgla i azotu, zakwaszenie osadu, separacja obornika, gazyfikacja, biowęgiel, recykling fosforu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania